Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

IFHTM.DT Educational Technology

Final theses Current supervision
 

Final theses

Study programme version Title Supervisors Defended Thesis
IFHTM/15.DT
E-kursuse disain Eesti Erasmus+ üldharidusprojektide taotlejatele
(E-Learning Design for Erasmus+ School Education Applicants in Estonia)
Kairit Tammets 05.06.2019 ETERA
IFHTM/15.DT
Õpimärkide kasutamine e-ohutuse pädevuste hindamisel esimeses kooliastmes
(Using Open Badges to Assess E-Safety Competencies at the First School Level)
Hans Põldoja 05.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT
Eelkooliealise lapse programmeerimisoskuse arengu toetamine LEGO robotite rakendamisel
(Supporting the Development of Programming Skills Using LEGO Robotics in Early Childhood)
Linda Helene Sillat 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Riskinoorte hariduse juurde toomine sotsiaalmeediaga: interaktsioonide disain koomiksitega
(Guiding Marginalized Youth to Adult Education with Social Media: Interaction Design with Comics)
Kai Pata, Eka Jeladze 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine
(Design and Evaluation of a Learning System for Creating and Presenting Learning Objects with Built-In Spaced Repetition)
Hans Põldoja 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
VALI IT!“ ümberõppeprogrammi tulemuslikkust mõjutavad tegurid
(Factors Affecting the Effectiveness of Performance of „VALI IT!“ Retraining Program )
Kai Pata, Ants Sild 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Digitaalse lugemispäeviku rakendamine lugemismotivatsiooni toetamiseks esimeses kooliastmes
(Using Digital Reading Diary to Support the Reading Motivation in Primary Education)
Linda Helene Sillat 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus e-Koolikoti kontekstis
(The Technical and Didactical Solution of Evaluation Models in the Context of e-Koolikott)
Mart Laanpere 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Foneemanalüüsil põhineva õigekirjaoskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ja evalveerimine
(Digital Learning Game for Developing Grammar Skills Based on Phonemic Analysis: Design and Evaluation of a Prototype)
Hans Põldoja 05.06.2019 ETERA
IFHTM/14.DT
Põhikooli õpilaste toimetulek veebis leviva vale informatsiooniga
(Primary School Students Coping with the False Information on the Web)
Birgy Lorenz 04.06.2019 ETERA
IFHTM/15.DT
Noorsootöötajate digipädevuste arendamine nutikas noorsootöös
(Developing the Digital Competences of Youth Workers in Smart Youth Work)
Linda Helene Sillat 04.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT
Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused
(Development Possibilities of Foreign Language Diagnostic e-Assessment)
Mart Laanpere, Aleksandra Ljalikova 04.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT
Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis
(Relationship Between Teaching of Computer Science and the Results of the Digital Competence Testing in Primary and Secondary Schools)
Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Digipeegli kohandamine innovatsiooni juhtimiseks lasteaias
(Adaptation of Digipeegel for Innovation Management in Kindergarten)
Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Mitteformaalne õppimine Tartu haridustehnoloogide võrgustiku näitel
(Technology-Based Non-Formal Learning. The Case of Tartu Educational Technology Network)
Kairit Tammets 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Põhikooli III kooliastme õpilaste loovuspädevuse arendamine lõimitud õpistsenaariumite toel
(The Development of Creativity of Basic School Students on the Basis of Integrated Learning Scenarios)
Terje Väljataga 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Interdistsiplinaarne õpe ja digitaalne õppevara III kooliastmes – võimalused ja kitsaskohad
(Interdisciplinary Learning and Digital Learning Resources in Basic School - Opportunities and Limitations)
Terje Väljataga 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Multikultuurse tausta mõju digipädevustele
(Multicultural Background Affecting Digital Competencies)
Kairit Tammets 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad
(Computer-Based Foreign Language External Assessment in the Estonian Context – Opportunities and Challenges)
Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA