Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Mart Laanpere

Senior Research Fellow in Educational Technology
School of Digital Technologies

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
INITB/16.DT
Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil
(Metadata Application Profile for Learning Resources in General Education in Estonia)
06.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus e-Koolikoti kontekstis
(The Technical and Didactical Solution of Evaluation Models in the Context of e-Koolikott)
05.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT
Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused
(Development Possibilities of Foreign Language Diagnostic e-Assessment)
04.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT
Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis
(Relationship Between Teaching of Computer Science and the Results of the Digital Competence Testing in Primary and Secondary Schools)
04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Digipeegli kohandamine innovatsiooni juhtimiseks lasteaias
(Adaptation of Digipeegel for Innovation Management in Kindergarten)
04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad
(Computer-Based Foreign Language External Assessment in the Estonian Context – Opportunities and Challenges)
04.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/16.DT
Kooli digiküpsuse Digipeegli ja SELFIE e-hindamisvahendite integreerimine
(Integrating the School Digital Capability Maturity e-Tools Digipeegel and SELFIE)
07.06.2018 ETERA (co-supervisor)

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/12.DT
Veebipõhiste hindamismudelite rakendamine uurimistööde kujundaval hindamisel gümnaasiumis
(Applying Online Assessment Rubrics in Formative Assessment of High School Inquiry Projects)
24.01.2017 ETERA
IFHTM/14.DT
Haridustehnoloogia oskussõnavara kujundamine praktikakogukonna poolt
(Collaborative Development of Terminology by a Community of Practice in the Domain of Educational Technology)
24.01.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/14.DT
Kooli digiküpsuse hindamise vahend Digipeegel
(Digipeegel: An Instrument for Evaluating School’s Digital Maturity)
08.06.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/12.DT
Eksamite Infosüsteemi testide rakendamine LTI-arhitektuuriga õpisüsteemides
(Implementing Tests from the Examination Information System within LTI-compliant Learning Systems)
04.06.2015 ETERA
IFHTM/12.DT
Haridustehnoloogilise toe võimalused vaegkuuljate õpetamisel kutsekoolis
(Educational Technological Opportunities to Support Hearing Impaired Students in Vocational School)
02.06.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/08.DT
Arvutiklassi broneerimise veebirakendus Eesti koolidele
(Computer Classroom Scheduling Web Application for Estonian Schools)
03.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT
Õpianalüütika hajutatud õpikeskkondades
(Learning Analytics in Distributed Learning Enviroments)
30.05.2014 ETERA

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/06.DT
Internetiturundus sotsiaalmeedia abil koeratoit.ee näitel
(Internet Marketing with Social Media. The Case of koeratoit.ee)
27.05.2011  
IFIFB/06.DT
Digitaaltelevisioon ja sotsiaalmeedia
(Digital Television and Social Media)
27.05.2011