Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Mart Laanpere

Senior Research Fellow in Educational Technology
School of Digital Technologies

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

Study programme version Title Defended Thesis  
INITB/16.DT
Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil
(Metadata Application Profile for Learning Resources in General Education in Estonia)
06.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT
Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus e-Koolikoti kontekstis
(The Technical and Didactical Solution of Evaluation Models in the Context of e-Koolikott)
05.06.2019 ETERA  
IFHTM/16.DT
Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused
(Development Possibilities of Foreign Language Diagnostic e-Assessment)
04.06.2019 ETERA  
IFHTM/16.DT
Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis
(Relationship Between Teaching of Computer Science and the Results of the Digital Competence Testing in Primary and Secondary Schools)
04.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT
Digipeegli kohandamine innovatsiooni juhtimiseks lasteaias
(Adaptation of Digipeegel for Innovation Management in Kindergarten)
04.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT
Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad
(Computer-Based Foreign Language External Assessment in the Estonian Context – Opportunities and Challenges)
04.06.2019 ETERA