Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/15.DT Matemaatikaõpetajate täienduskoolituskursus raalmõtlemise õpetamisest: õppedisain ja prototüübi arendus  
IFHTM/17.DT  
IFHTM/17.DT  
IFHTM/18.DT Digiküpsuse hindamismudeli väljatöötamine noortekeskustele hindamisvahendi Digipeegel põhjal  
IFIFB/16.DT Labori digiseadmete broneerimisteenuse arendusuuring  
IFIOM/18.DT Gümnaasiumi valikkursuse Arvuti kasutamine uurimistöös veebiversiooni disain  
IFIOM/18.DT Muutunud õpikäsituse toimivad praktikad informaatika kontekstis Tallinna EduInnoLab koolide näitel  
IFIOM/18.DT Ümberpööratud klassiruum informaatika õpetamisel  
IFIOM/18.DT Arengu-uskumust toetava õppematerjalide komplekti koostamine kooliinformaatikas  
IFITD/15.DT Õpitegevused: offline ja online-analüütika ühtsest mudelist  
IFITD/16.DT Targa koolimaja andmekogumise ja -analüütika lahenduse referentsarhitektuur  
IFITD/16.DT Mõõtmis- ja tagasisidestamise süsteem õpetaja töökvaliteedi tõstmiseks ja õpilaste toestamiseks  
IFITD/19.DT Referentsraamistik kooliinformaatika nutikale õpitaristule  
IFITM/16.DT  
IFITM/18.DT Avaliku sektori infotehnoloogiliste lahenduste võimalikkus huvihariduskoolides  
IFITM/18.DT IT teenuste strateegilise juhtimise ja küpsuse hindamise mudel üldhariduskoolides  
IFIOM/18.DT Ida-Virumaa üldhariduskoolide võimalused süvendatud IT-õppe läbiviimiseks (kaasjuhendaja)
IFITD/16.DT Digi-innovatsiooni modelleerimine, hindamine ja juhtimine kooli tasandil (kaasjuhendaja)
IFITD/17.DT Tõenduspõhine valdkondlike digipädevuste hindamise raamistik (kaasjuhendaja)
1 bakalaureusetöö
12 magistritööd (1 kaasjuhendajana)
6 doktoritööd (2 kaasjuhendajana)