Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Terje Väljataga

Senior Research Fellow in new learning environments and technologies
School of Educational Sciences

E-mail: terje.valjataga@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/17.DT
Põhikooli III kooliastme õpilaste loovuspädevuse arendamine lõimitud õpistsenaariumite toel
(The Development of Creativity of Basic School Students on the Basis of Integrated Learning Scenarios)
04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Interdistsiplinaarne õpe ja digitaalne õppevara III kooliastmes – võimalused ja kitsaskohad
(Interdisciplinary Learning and Digital Learning Resources in Basic School - Opportunities and Limitations)
04.06.2019 ETERA
DTLGM/16.DT Enhancing Collaboration Competencies in Digital Learning Games in Theatre Context 03.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/15.DT
Haridustehnoloogi ja kooli dokumentide roll kooli digiküpsuse saavutamisel
(The Role of Educational Technologist and School Documents in Achieving School Digital Maturity)
07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT
Mobiilse õuesõppe rakendamise võimalused põhikoolis Avastusraja näitel
(The Possibilities of Combining Outdoor and Mobile Learning Among Elementary School Students: the Case of Avastusrada)
07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT
Muldade määramise rakenduse arendamine ja selle kasutusvõimalused üldhariduskoolis
(Development of a Web Application for Soil Classification and its Usage in General Education)
07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT
Õppeainete lõimimise võimalikkusest Avastusraja toel Valga linna lasteaia näitel
(The Feasibility of Curriculum Integration Using Avastusrada on the Example of a Kindergarden in Valga Town)
07.06.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/14.DT
Digitehnoloogia lõimimise võimalused ja väljakutsed vene keele kui võõrkeele õpetamisel
(The Opportunities and Challenges of Integrating Digital Technology in Teaching Russian as a Foreign Language)
09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT
Vabatahtlike päästjate koolitussüsteemi analüüs ning kaasajastamine
(Volunteer Rescuers Training System Analysis and Modernization)
09.06.2017 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/13.DT
Facebooki kasutamine õpikogukonna toetamiseks
(Using Facebook to Support a Learning Community)
01.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT
Innovaatiliste stsenaariumite rakendusvõimalused algkoolis VOSK kontekstis
(Implementing Innovative Learning Scenarios with BYOD in Primary Schools)
01.06.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/10.DT
E-õppekeskkonna Moodle kasutamine kutsehariduses Järvamaa Kutsehariduskeskuse näitel
(Using Moodle in Vocational Training Schools: The Case of Järva County Vocational Training Centre)
23.01.2014 ETERA
IFHTM/10.DT
E-õppe rakendamine ning seda mõjutavad tegurid Tallinna Polütehnikumi näitel
(Implementation of e-Learning and its Affecting Factors: The Case of Tallinn Polytechnic School)
23.01.2014 ETERA