Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Sirje Virkus

Distinguished Professor of Information Science
School of Digital Technologies

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2024

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/21.DT
Andmepõhine otsustamine Eesti Töötukassa teenuste kvaliteediuuringu näitel
(Data-based Decision-making on the Example of the Estonian Unemployment Insurance Fund's Services' Quality Survey)
31.01.2024  

2023

Study programme version Title Defended Thesis  
DTOSM/21.DT A Practical Framework Toward Social Listening for the Public Policy Co-creation 01.06.2023 ETERA (co-supervisor)
INITM/21.DT
Eesti arstide erialane infokäitumine
(Professional Information Behaviour of Estonian Doctors)
30.05.2023 ETERA
INITB/20.DT
Andmehalduspraktikad tootmisalastes süsteemides telekommunikatsioonitehnoloogiat valmistava ettevõtte näitel
(Data Governance Practices in Manufacturing Systems of a Company Producing Telecommunications Technology)
23.05.2023 ETERA

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/20.DT
Avaandmete kasutamine andmepõhisel otsustamisel
(Use of Open Data in Data-Driven Decision Making)
25.05.2022 ETERA
INITM/18.DT
Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi teadlaste publitseerimise ja viidete analüüs
(The Analysis of Publications and References of Researchers at the Institute of Digital Technologies of Tallinn University)
24.05.2022 ETERA
INITM/19.DT
Teadmusjuhtimine ja infokultuur Telia Eesti AS Suurkliendi lahenduste tehnilises toes
(Knowledge Management and Information Culture in Telia Eesti AS Business Customer Technical Support Department)
24.05.2022 ETERA
INITM/20.DT
Teadmusjuhtimine rahvusvahelistes meeskondades
(Knowledge Management in International Teams)
24.05.2022 ETERA
IFITD/19.DT Possibilities to Implement Cost Accounting in the Evaluation of Library Work Processes 14.03.2022 ETERA
INITM/17.DT
Algaja juhi infokäitumine organisatsioonis
(Information Behaviour of a Novice Manager in an Organization)
18.01.2022 ETERA

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITD/20.DT Information Culture and Coping With Information Overload: The Case of Estonian Higher Education Institutions 10.11.2021 ETERA
DTOSM/19.DT Change Management in Digital Transformation 04.06.2021 ETERA (co-supervisor)
DTOSM/19.DT The Challenges of E-government Implementation in Afghanistan: A Case Study of the Afghanistan Postal Service 04.06.2021 ETERA
DTOSM/19.DT The Role of the E-government in Reducing Corruption and Enhancing Transparency in the Afghan Public Sector: Case of E-Tazkira in NSIA 04.06.2021 ETERA
INITM/19.DT
Tütarlaste ja emade seksuaalteemadega seonduv infokäitumine
(Mother and Daughter Information Behaviour Related to Sexual Topics)
01.06.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/18.DT
Autismispektri häiretega laste vanemate terviseinfokäitumine
(Health Information Behaviour of Parents of Children With Autism Spectrum Disorders)
17.06.2020 ETERA
INITM/18.DT
Põhikooli lõpetajate infokäitumine õppimisvõimaluste leidmisel
(Information Behavior of Elementary School Graduates in Finding Learning Opportunities)
17.06.2020 ETERA
INITB/17.DT
Eesti avalik-õigusliku asutuse töötajate küberhügieenialane teadlikkus
(Awareness of Cyber Hygiene of Employees of an Estonian Public Sector Institution)
16.06.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/15.DT
Rasedusega seotud terviseinfokäitumine
(Pregnancy-Related Health Information Behaviour)
07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT
Info ülekülluse tajumine reisikonsultandi töös Estraveli näitel
(Information Overload Among Travel Consultants in Estravel)
07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT
Infokultuur riigiasutuses Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti näitel
(Information Culture in a Government Agency: Based on the Example of Consumer Protection and Technical Regulatory Authority)
07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT
Enesepresentatsioon ja informatsiooni jagamine sotsiaalmeedias
(Self-Presentation and Information Sharing on Social Media)
07.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
INDLM/15.DT The Influence of Effective Leadership Behaviours on Information Culture at Departmental Level in Higher Education 11.07.2018 ETERA
INDLM/16.DT Implementing Integrated Library Management System KOHA in the College Libraries of Royal University of Bhutan 11.07.2018 ETERA
INDLM/16.DT Exploring Digital Libraries Education in Latin American Universities 11.07.2018 ETERA
INITM/16.DT
Eesti põhikooli õpetajate infokäitumine ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine
(The Information Behaviour and Usage of Information and Communication of Estonian Primary School Teachers)
08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT
Infokultuur ja infopraktikad Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis
(Information Culture and Information Practices in Tartu Adult Gymnasium)
08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT
Info ülekülluse tajumine juhiabi töös avalikus sektoris
(Perceived Information Overload Among Assistants in Public Sector)
07.06.2018 ETERA
INITM/16.DT
Õpilaste infopädevus uurimistöö koostamisel Rocca al Mare kooli 11. klassi näitel
(Information Competency Among Year 11 Students of Rocca al Mare School)
07.06.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/15.DT
Juhtimise ja eestvedamise mõju organisatsiooni infokultuurile Keskkonnaministeeriumi näitel
(The Impact of Management and Leadership on Organizational Information Culture: Based on the Example of the Ministry of the Environment)
08.06.2017 ETERA
INITM/15.DT
Tallinna Ülikooli ja Grazi Ülikooli välisüliõpilaste argieluline infokäitumine
(Everyday Life Information Behaviour of International Students at Tallinn University and the University of Graz)
08.06.2017 ETERA
INITB/14.DT
Info ülekülluse põhjused ja tagajärjed Tallinna Ülikooli üliõpilaste seas
(Information Overload Reasons and Consequenses Among Tallinn University Students)
01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT
Sotsiaalmeedia ohud ja probleemid Tallinna gümnaasiumiõpilaste näitel
(Tallinn`s High School Students` Awareness and Contact with Dangers and Problems Related to Social Media)
01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT
Infokäitumine sotsiaalmeedias Swedbank AS töötajate näitel
(Information Behaviour in Social Media Based on Swedbank AS’ Employees)
01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT
Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste infopädevus ning õpilasuurimuste teemade kujunemist mõjutavad tegurid
(Information Literacy in Upper Secondary Pupils of Tallinn German Secondary School and Kadriorg German Upper Secondary School and Factors Influencing Pupils` Choice of Research Topics)
01.06.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/13.DT
Infokultuur ja infopraktikad Tallinna Keskraamatukogu näitel
(Information Culture and Information Practices in Tallinn Central Library)
06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT
Kehtna valla noorte info- ja meediapädevus poliitikaga seotud inforessursside leidmisel, hindamisel ja kasutamisel
(The Information and Media Literacy in Relation to Finding, Assessing and Using Information about Politics Among the Students of Kehtna Parish)
06.06.2016 ETERA
INITM/13.DT
Noored vanuses 14–19 veebiallikate hindajatena Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilaste näitel
(Youths Aged 14–19 as Evaluators of Web Sources on the Example of the Students of Tallinn Järveotsa High School)
20.01.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/13.DT
Infokultuur Eesti Statistikaameti näitel
(Information Culture Based on the Example of Statistics Estonia)
01.06.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/12.DT
Raamatukoguhoidjate teadmised, oskused ja hoiakud kasutajate infopädevuse arendamiseks Tallinna kutse- ja kõrgkoolide näitel
(Knowledge, Skills and Attitudes of Librarians in Developing Library Users' Information Competencies Based on Experiences of Librarians in Vocational Schools and Institutions of Higher Education in Tallinn)
04.06.2014 ETERA