Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Peeter Normak

Director
School of Digital Technologies

E-mail: peeter.normak@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2023

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/20.DT
Äriklientide võrgulahenduste konfigureerimise automatiseerimine Telia Eesti näitel
(Automating the Configuration of Business Customers Network Solutions on the Example of Telia Estonia)
26.05.2023   (co-supervisor)
IFITM/20.DT
Reaalajamajanduse juurutamisest Eesti jäätmekäitluses
(On the Implementation of Real-Time Economy in Estonian Waste Management)
25.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT
IT ja äri koostöö parandamise võimalused Telia Eesti AS näitel
(Possibilities for Improving IT and Business Cooperation on the Example of Telia Eesti AS)
25.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT
Tehisintellekti kasutamine e-teenuse disainimisel
(The Use of Artificial Intelligence in the Design of an e-Service)
25.05.2023 ETERA (co-supervisor)
IFITM/21.DT
Andmete liigutamise automatiseerimine energeetikaettevõtte näitel
(Automation of Data Movement on the Example of an Energy Company)
25.05.2023 ETERA (co-supervisor)
IFITM/20.DT
IT-arendusüksuse loomine välisriikides
(Setting Up an IT Development Centre in a Foreign Country)
31.01.2023 ETERA
IFITM/20.DT
Manuaalsete kannete haldusprotsessi hindamine ABB AS näitel
(Evaluation of the Manual Journal Entry Management Process on the Example of ABB AS)
31.01.2023  

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/19.DT
Tarkvara varahalduse probleemid ja võimalikud lahendused rahvusvahelise ettevõtte näitel
(Software and License Management in a Multinational Company: Problems and Possible Solutions)
02.06.2022 ETERA (co-supervisor)

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/14.DT
Parimad praktikad kaugtööle üleminekul Eesti ettevõtetes
(Best Practices for Transitioning to Remote Work in Estonian Companies)
04.06.2021   (co-supervisor)
IFITM/19.DT
FRAM meetodi rakendamine mittetriviaalsete sotsiotehniliste süsteemide arendamiseks universaalses tarkvaraarendusprotsessis
(Implementation of the FRAM Method for the Development of Non-Trivial Sociotechnical Systems Within Universal Software Development Process)
04.06.2021 ETERA (co-supervisor)

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/18.DT
Elutähtsat teenust tagavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste seesttellimine ja väljasttellimine Elering AS näitel
(Insourcing and Outsourcing of the Information and Communication Technology Services to Ensure Vital Services. The Case of Elering AS)
15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT
Teenuse juhtimise kvaliteedi suurendamine maatriksstruktuuriga ettevõttes Elisa Eesti AS näitel
(Improving the Quality of Service Management in an Organization With a Matrix Structure on the Example of Elisa Eesti AS)
15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT
Äriarendusjuhi rollist rahvusvahelise suurettevõtte ABS näitel
(The Role of a Business Development Manager on the Example of a Large International Company ABS)
15.06.2020 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/16.DT
Ettevõtete ootused IT-juhi kompetentsidele
(Enterprise Expectations for the CIO Competencies)
05.06.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/15.DT
Äriprotsesside põhine tarkvara kavandamine
(Business Process Based Software Designing)
07.06.2017 ETERA
IFITM/14.DT
Automatiseeritud testimise praktikate juurutamine rahvusvahelise finantsasutuse näitel
(Implementing Automated Testing Practices on the Example of an International Financial Institution)
06.06.2017   (co-supervisor)

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/08.DT
Puutevabade kaardimaksete süsteemi juurutamine
(Implementation of Contactless Card Payments)
06.06.2016  
IFITM/09.DT
Infosüsteemide muudatuste haldus haigla näitel
(Change Management of Information Systems on the Example of a Hospital)
06.06.2016 ETERA
IFITM/11.DT
Ärirakenduste üleviimine pilvepõhisele lahendusele ettevõtte X näitel
(Moving Business Applications to the Cloud. The Case of Company X)
06.06.2016  

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/09.DT
Andmeaida reliisihalduse parendamine finantsettevõttes
(Release Management Process Improvements in a Datawarehouse Department of a Major Financial Institution)
01.06.2015  
IFITM/12.DT
Tellijate ja arendajate vaheliste erimeelsuste käsitlus agiilse arendusmetoodika rakendamisel
(Handling Disagreements Between Customers and Developers by Applying Agile Development Methodologies)
01.06.2015 ETERA
IFITM/11.DT
Töötajate motiveerimine IT-projektide täitmisel Xbanka näitel
(Motivation of Staff in Running IT-Projects. The Case of Xbank)
20.01.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/11.DT
Piiriülese e-teenuse kavandamine digiretsepti näitel
(Planning of Cross-Border E-Services. The Case of Digital Prescription)
02.06.2014 ETERA
IFITM/11.DT
Infosüsteemide etalonturbe süsteemi ISKE rakendamise mõju IT riskidele Eesti avaliku sektori näitel
(The Impact of Application of the IT Baseline Security System ISKE to the IT Risks on the Example of Estonian Public Sector)
02.06.2014 ETERA
IFITM/11.DT
IT-juhtimine Eesti mikroettevõttes osaühingu X näitel
(IT Governance in a Micro-Enterprise. The Case of X Limited.)
30.05.2014 ETERA
IFITM/11.DT
Tellija ja teostaja vaheline koostöö tarkvara sisseostmisel
(Customer and Contractor Cooperation in Software Outsourcing)
30.05.2014 ETERA
IFITM/12.DT
Praktikakogukondade virtuaalkeskkonnad haridustehnoloogide kogukonna näitel
(Virtual Environments for Communities of Practice on the Example of the Community of Educational Technologists)
30.05.2014 ETERA
IFITM/12.DT
Projektijuhi rollist ja ülesannetest agiilses tarkvaraarenduses ettevõtte Videobet näitel
(The Role and Responsibilities of the Project Manager in Agile Software Development. The Case of Videobet.)
30.05.2014 ETERA

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/11.DT
Ühtse rahvusvahelise pangakontode süsteemi IBAN juurutamine – probleemid ja võimalikud lahendused
(Implementation of International Bank Account Number (IBAN) Standard: Problems and Possible Solutions)
06.06.2013  
IFITM/10.DT
IT-projektijuhile vajalike kompetentside määratlemine AS Nortal näitel
(Specification of Competencies for IT Project Managers. The Case of AS Nortal)
05.06.2013  

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/08.DT
Tarkvaraarenduse allhanke kvaliteedi parandamine CMMI-ACQ mudelist lähtuvalt
(Improving the Software Development Outsourcing Process Based on CMMI-ACQ Model)
29.05.2012  
IFITM/09.DT
IT teenuste talitluspidevuse planeerimine avaliku sektori organisatsiooni näitel
(IT Service Continuity Planning. The Case of a Public Sector Organization)
29.05.2012  

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIOM/10.DT
Üldhariduskooli informaatika terviklik ainekava lähtudes teiste õppeainete vajadustest
(School Syllabus in Information Technology Based on the Needs of Other Subjects)
03.06.2011  
IFITM/08.DT
Agiilse metoodika rakendamine projekti My.spaceman näitel
(Applying Agile Methodology. The Case of My.spaceman Project)
31.05.2011  
IFITM/09.DT
Tööprotsesside modelleerimine Eesti väikeettevõtte näitel
(Workflow Modeling. The Case of an Estonian Small Enterprise)
31.05.2011