Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM.DT Informaatikaõpetaja

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

IFIOM/19.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFIOM/19.DT Informaatika õpetamine Narva koolides: õppeaine eesmärgid, sisu ja õppevara Mart Laanpere
IFIOM/19.DT Eesti gümnaasiumide ootused põhikooli lõpetanute digipädevustele Mart Laanpere
2 registreeritud lõputöö teemat
13 ilma lõputöö teemata üliõpilast

IFIOM/18.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFIOM/18.DT Gümnaasiumi valikkursuse Arvuti kasutamine uurimistöös veebiversiooni disain Mart Laanpere
IFIOM/18.DT Muutunud õpikäsituse toimivad praktikad informaatika kontekstis Tallinna EduInnoLab koolide näitel Mart Laanpere
IFIOM/18.DT Ümberpööratud klassiruum informaatika õpetamisel Mart Laanpere
IFIOM/18.DT Arengu-uskumust toetava õppematerjalide komplekti koostamine kooliinformaatikas Mart Laanpere
IFIOM/18.DT Windowsi operatsioonisüsteemide halduse mooduli väljatöötamine kutseõppes Hans Põldoja
IFIOM/18.DT Õpilase e-portfoolio õppe- ja hindamisvahendina informaatikas 2. ja 3. kooliastme näitel Kairit Tammets, Merike Saar
IFIOM/18.DT Huviringide võrgustik abistava vahendina reaal- ja tehnoloogiahariduse omandamisel – tegevusuuring Eesti Kosmosekoolide Võrgustiku näitel Timo Tobias Ley, Janika Leoste
IFIOM/18.DT Täiskasvanute digiohutuse alaste teadmiste kaardistamine asutuse (ABC Grupi) näitel Birgy Lorenz, Catlyn Kirna
IFIOM/18.DT Digipädevuste hindamisvahendi loomine ja piloteerimine II kooliastmes Linda Helene Sillat
IFIOM/18.DT Lihtsustatud õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel õppivate noorte digipädevused kaasava hariduse kontekstis 6. klassi õpilaste näitel Linda Helene Sillat
IFIOM/18.DT Digipädevuste õpetamine digiklassides II kooliastmes Elyna Nevski
IFIOM/18.DT Robootiliste vahendite rakendamine õppetöös Janika Leoste, Maire Tuul
IFIOM/18.DT Koostöine õpetamine robootikaga rikastatud tunnis 3. klassi matemaatika näitel Janika Leoste, Mati Heidmets
IFIOM/18.DT Inglise keele ja Lego Education metodoloogia lõimitud õpiobjekt 3.-6. laste algoritmilise mõtlemise arengu toetamiseks Maia Lust
IFIOM/18.DT Ida-Virumaa üldhariduskoolide võimalused süvendatud IT-õppe läbiviimiseks Maia Lust, Mart Laanpere
IFIOM/18.DT Diferentseerimist võimaldavate Ozobot haridusroboti tunnikavade koostamine 2. klassi loodusõpetuse aines Piret Luik
IFIOM/18.DT Õpilaste eneseregulatsioon õppetöös arvutiklassis 5.klasside näitel Triin Ulla
17 registreeritud lõputöö teemat
2 ilma lõputöö teemata üliõpilast