Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Kai Pata

Professor of Adult Education and Non-Formal Learning
School of Educational Sciences

E-mail: kai.pata@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/20.DT
Proviisorite ja farmatseutide digipädevuse arendamise võimalused
(Developing Digital Competence for Pharmacists)
26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT
Digitaalse õpiraja loomine Tallinna Teletornis
(Creation of a Digital Learning Path in Tallinn TV Tower)
26.05.2022 ETERA
DTOSM/19.DT A Comparison of 5G Implementation in Two Advanced Countries 03.02.2022 ETERA

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
DTOSM/19.DT Friend or Foe: The Implications of Microchipping in Open Society 04.06.2021 ETERA
DTOSM/19.DT Re-modelling the E-Governance Strategy for Afghanistan 04.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT
Isikuandmete kaitse seaduse rakendamine X kooli näitel
(Implementing the General Data Protection Regulation in an Example School X)
03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT
Mitmik-juhtumiuuring: kooli visiooni mõju digiküpsuse arengu kavandamisele ja elluviimisele
(Multiple Case Study: The Impact of a School's Vision on the Planning and Implementation of Digital Maturity Development)
02.06.2021 ETERA
IFHTM/18.DT
Probleemipõhine digioskuste algkoolituse valikmoodulitega kursuse disan täiskasvanutele
(Design of the E-Course for Problem Based Basic Level Digital Competence Training for Adults)
27.01.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIMM/18.DT Designing for Values: Value Elicitation Toolkit 18.06.2020 ETERA
IFITD/15.DT Schools’ Development into Smart, Digitally Enhanced Learning Ecosystems 16.03.2020 ETERA
IFHTM/16.DT
Tehnoloogiapõhise õppe võimalused ja kitsaskohad õppivas organisatsioonis
(Opportunities and Limitations in Technology-Based Learning Within the Learning Organization)
27.01.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/17.DT
Riskinoorte hariduse juurde toomine sotsiaalmeediaga: interaktsioonide disain koomiksitega
(Guiding Marginalized Youth to Adult Education with Social Media: Interaction Design with Comics)
05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
VALI IT! ümberõppeprogrammi tulemuslikkust mõjutavad tegurid
(Factors Affecting the Effectiveness of Performance of VALI IT! Retraining Program)
05.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITD/13.DT The Challenges of ICT Implementation into Teaching and Learning in Ghanaian Basic Schools 22.06.2018 ETERA
IFHTM/14.DT
Digitaalne innovatsioon ja muutunud õpikäsitus muusikaõpetuse õpistsenaariumites
(Digital Innovation and Changed Treatment of Study Process in the Musical Education Study Scenarios)
19.01.2018 ETERA
IFHTM/14.DT
Muusikaõpetuse digitaalse stsenaariumitsükli rakendamine II kooliastmes
(The Cycle of Musical Education Digital Learning Scenarios in Year 4 - 6 Education)
19.01.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/15.DT
Projektõpe koostöös koolivälise partneriga läbiva teema Tehnoloogia ja innovatsioon rakendamiseks
(Technology and Innovation in Project-Based Learning with External Partners)
09.06.2017 ETERA
IFIMM/15.DT Affordances of a Learning Scenario Sharing Tool LePlanner for Teachers 08.06.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/13.DT
Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaias
(Opportunities for Using Digital Narratives in Kindergarten)
08.06.2016 ETERA
IFHTM/14.DT Digital Transformation: Learning Practices and Organisational Change in a Regional VET Centre 08.06.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/13.DT
E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitel
(Sustainability of E-Learning: The Example on Estonian Academy of Security Sciences)
20.01.2015 ETERA

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/10.DT
iTEC õpiloo Mängu loomine rakendamise evalveerimine
(Evaluation of the Implementation of the iTEC Learning Story Create a Game)
03.06.2013  
IFHTM/11.DT
Tööandjate ootused haridustehnoloogide pädevustele ja nende vastavus TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava õpiväljunditele
(Employers' Expectations Towards the Competences of Educational Technologists' and Their Conformity with the Learning Outcomes of the TLU Educational Technology Master’s Curriculum)
03.06.2013