Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Hans Põldoja

Associate Professor of Educational Technology
School of Digital Technologies

E-mail: hans.poldoja@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2023

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIMM/20.DT Data Visualization in Educational Decision-Making 02.06.2023 ETERA
IFIFB/20.DT
Veebirakenduse disain ja arendus spordiväljakute rentimisega tegelevale ettevõttele
(Design and Development of a Web Application for a Sports Field Rental Company)
31.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT
Veebirakenduse disain ja arendus spordiväljakute rentimisega tegelevale ettevõttele
(Design and Development of a Web Application for a Sports Field Rental Company)
31.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT
Innovaatilised õpistsenaariumid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks kehalises kasvatuses
(Innovative Learning Scenarios to Increase Students’ Motivation in Physical Education)
30.05.2023 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/17.DT
Eesti rahvatantsu koreograafia veebirakenduse tagasüsteemi disain ja arendus
(Design and Development of a Web Application Backend for Estonian Folk Dance Choreography)
30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT
Avatud lähtekoodiga digitaalvarade haldussüsteemi valimine fotode haldamiseks Digitehnoloogiate instituudis
(Selecting an Open Source Digital Asset Management System for Managing Digital Photos at the School of Digital Technologies)
29.05.2023 ETERA
IFITM/16.DT
IKT arendushangete parimate praktikate juhendi väljatöötamine
(Developing Best Practices Guidelines for ICT Public Procurements)
26.05.2023 ETERA
IFIOM/18.DT
Digitaalse õpiobjekti loomine 4.-6. aastaste laste jaoks 21. sajandi oskuste arengu toetamiseks LEGO Education baasil
(Digital Educational Platform Based on LEGO Education Framework for Preschoolers' 21st Century Skills Development)
03.02.2023  
IFHTM/19.DT
Soovitused loovisikute konkurentsivõimet toetava e-portfoolio loomiseks
(Recommendations for Developing an e-Portfolio for Supporting the Competitiveness of Creatives)
30.01.2023 ETERA

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/19.DT
Pildistamiskohtade soovitamise veebirakenduse disain
(Design of a Web Application for Recommending Photography Locations)
30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT
Eesti ülikoolide õppeainete valimise mobiilirakenduse prototüübi disain
(Design of a Mobile Application Prototype for Selecting Courses in Estonian Universities)
30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT
eDidaktikumi kasutajakogemuse uuring ja parandusettepanekud
(A User Experience Study and Redesign Suggestions for eDidaktikum)
30.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT
Avatud veebikursuse väljatöötamise põhimõtted mitteformaalhariduses
(Design Principles for an Open Online Course in Non-formal Learning)
27.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT
Õpimärkide kasutamine kujundavas hindamises noortespordis
(Using Open Badges for Formative Assessment in Youth Sport)
27.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT
Veebidisaini psühholoogilised ja esteetilised aspektid: interaktiivsed materjalid üliõpilastele
(Psychological and Aesthetic Aspects of Web Design: Interactive Resources for University Students)
04.02.2022 ETERA
IFIFB/18.DT
Digilahenduste disainisüsteem Tallinna Ülikoolile
(Digital Products Design System for Tallinn University)
31.01.2022 ETERA
IFIOM/19.DT
Õpetajakoolituse paindlikkuse toetamise veebirakenduse prototüüp
(Web Application Prototype for Supporting the Flexibility of Teacher Education)
26.01.2022 ETERA

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/19.DT
Õppijakeele korpuse virtuaalse õpikeskkonna prototüübi disain
(Design of a Virtual Learning Environment Prototype for a Learner Language Corpus)
03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT
Koolieelikute omadussõnavara rikastamine digitaalse õpimängu abil
(Enriching the Adjective Vocabulary of Preschool Children Through a Digital Learning Game)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Sulgpalli väljakutsete rakenduse prototüübi disain ja arendus
(Design and Development of a Prototype for Badminton Challenge Application)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Veebipõhise kunstiportfoolio disain ja arendus
(Design and Development of a Web-Based Art Portfolio)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT
Õppekavade sisehindamise keskkonna prototüübi disain
(Designing a Prototype of an Online Application for Internal Assessment of Study Programmes)
02.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT
Kontakttundides osalemise rakenduse disain Tallinna Ülikoolile
(Design of a Lecture Attendance App for Tallinn University)
02.06.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIOM/18.DT
Windowsi operatsioonisüsteemide halduse mooduli väljatöötamine kutseõppele
(Developing the Module on Windows Operating System Management for Vocational Education)
19.06.2020 ETERA
IFHTM/16.DT
Õppematerjalide väljatöötamine meediakirjaoskuse arendamiseks loodusainetes
(Development of Learning Resources for Advancing Media Literacy in Natural Science)
10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT
Plagiaadi ennetamine ja tuvastamine Eesti kõrghariduses
(Plagiarism Prevention and Detection in Estonian Higher Education)
10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT
Digitaalne õppevara toiduõppe toetamiseks
(Digital Learning Resource for Food Education)
10.06.2020 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/15.DT
Kasutajaliidese prototüüpimise rakenduste võrdlus
(Comparison of User Interface Prototyping Software)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Õppija töölaua disain Digitehnoloogiate instituudi üliõpilastele
(Design of a Student Dashboard for the School of Digital Technologies)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/18.DT
Konversioonimäära suurendamine e-poes
(Increasing the Conversion Rate of an Online Store)
02.06.2020 ETERA
IFIFB/18.DT
IKT kõrghariduse võimaluste tutvustamine naistele mobiilirakenduse kaudu
(Introducing the Possibilities of ICT Higher Education for Women Through a Mobile Application)
02.06.2020 ETERA
IFIFB/14.DT
Muusikaürituste infoportaali mobiilirakenduse prototüübi disain
(Design of a Mobile Application Prototype for Music Events Portal)
27.01.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
INITB/16.DT
Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil
(Metadata Application Profile for Learning Resources in General Education in Estonia)
06.06.2019 ETERA (co-supervisor)
IFHTM/15.DT
Õpimärkide kasutamine e-ohutuse pädevuste hindamisel esimeses kooliastmes
(Using Open Badges to Assess E-Safety Competencies at the First School Level)
05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine
(Design and Evaluation of a Learning System for Creating and Presenting Learning Objects with Built-In Spaced Repetition)
05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
Foneemanalüüsil põhineva õigekirjaoskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ja evalveerimine
(Digital Learning Game for Developing Grammar Skills Based on Phonemic Analysis: Design and Evaluation of a Prototype)
05.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs
(Information Architecture Analysis for the School of Digital Technologies Website)
03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine
(Prototyping the School’s Office View for Study Information System ÕIS)
03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain
(Design of a Mobile User Interface Prototype for Study Information System ÕIS)
03.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/15.DT
Nutirakenduste ratta kohandamine Eesti oludele
(Adjustment of the Padagogy Wheel to Estonian Circumstances)
08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT
Interaktiivsete tahvlite kasutamine Eesti koolides – hetkeseis ja väljakutsed
(Interactive Whiteboards in Estonian Schools – Current Situation and Challenges)
08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT
Organisatsioonisisese teadmushalduse vahendi disain ja arendus üldhariduskoolile
(The Design and Development of an Organizational Knowledge Management Tool for the School)
08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT
Digitaalsete õppematerjalide koostamine käsitöötehnikate õpetamiseks
(Compiling Digital Resources for Teaching Handicraft Techniques)
08.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT
Rakenduse arenduse õppematerjal iOS platvormile
(Learning Resource about Application Development for iOS Platform)
05.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT
Ainekursuste tagasiside visualiseerimine õppeinfosüsteemis ÕIS
(Data Visualization for Course Feedback in Study Information System ÕIS)
05.06.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/14.DT
Õpimärkide rakendamine kujundaval hindamisel üldhariduskoolis
(Using Open Badges for Formative Assessment in General Education)
09.06.2017 ETERA
IFIMM/15.DT Co-designing Mobile Music Making Apps for Novice Users 08.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT
Kursuseprogrammide haldamise keskkonna nõuete analüüs ja disain
(Requirements Analysis and Design for the Course Programme Management System)
07.06.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIOM/14.DT
Vabavaralised vahendid arvutipõhiseks testimiseks
(Freeware Tools for Computer-Based Assessment)
08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT
Üliõpilaste akadeemiliste tööde teemade registri arendus
(The Development of Students’ Academic Thesis Register)
07.06.2016 ETERA
IFHTM/12.DT
Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain
(Conceptual Design of an Environment for Supervising Research of Secondary School Students)
25.01.2016 ETERA
IFIOM/14.DT
Õpistsenaariumide kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus
(Design and Development of a Learning Scenario Planning Tool LePlanner)
25.01.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/12.DT
Hinnang Eesti noorte jalgpalli monitooringule IKT arendamiseks
(Assessing the Monitoring of Youth Football in Estonia for Developing ICT)
02.06.2015 ETERA (co-supervisor)
IFHTM/13.DT
Digitaalsed tehnoloogiad mitteformaalse õppe toetajana noorsootöös
(Digital Technologies for Supporting Non-Formal Learning in Youth Work)
02.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT
Õpianalüütika lahendused töökohal õppes
(Learning Analytics in Workplace Learning)
02.06.2015 ETERA
IFIFB/10.DT
Õpianalüütika mooduli kavandamine ja arendus EMMA platvormile
(Design and Implementation of Learning Analytics Module for EMMA)
20.01.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/10.DT
Tahvelarvutite rakendusstsenaariumid Eesti koolidele
(Scenarios for Implementing Tablet Computers in Estonian Schools)
04.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT
Digitaalse õpimapi rakendamine algklasside õppetöös
(Implementing Digital Portfolio in Primary Education)
04.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT
Interaktiivse sisupaketi koostamine Udutu abil: võimalused ja kitsaskohad
(Developing Interactive Content Package with Udutu: Opportunities and Limitations)
04.06.2014 ETERA
IFIFB/07.DT
Ajaveebide agregeerimine e-kursusel EduFeedri näitel
(Aggregating Blogs in an Online Course: the Case of EduFeedr)
03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT
Üliõpilaste kaasamine digitaalsete õppematerjalide koostamisse
(Involving Students in the Development of Digital Course Material)
03.06.2014 ETERA

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIMM/09.DT The Effect of Establishing Startup Projects During Hackathons. The Case of Garage48 25.01.2012   (co-supervisor)

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIMM/09.DT Youth Media Use. The Case of Noorte Hääl Portal 02.06.2011  
IFIFB/08.DT
CSS3 raamistike võrdlus
(Comparison of CSS3 Frameworks)
27.05.2011