Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Jaagup Kippar

Senior Lecturer of Software Engineering
School of Digital Technologies

E-mail: jaagup.kippar@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2024

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/19.DT
Tehisintellekt piltide genereerimisel ning selle võimalik mõju meie ühiskonnas
(Artificial Intelligence in Picture Generation and Its Possible Effects in Our Society)
29.01.2024  

2023

Study programme version Title Defended Thesis  
DTLGM/21.DT The Development of the Polish and Finnish Gaming Industries: A Comparative Perspective 02.06.2023  
IFIFB/19.DT
Luulepank
(Poetry Bank)
30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT
Võistlusprogrammeerimise ja tarkvaraarenduse seosed
(The Connections Between Competitive Programming and Software Development)
30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT
Lastekeele korpuse realiseerimine veebirakendusena
(Realization of Children's Language Corpus as a Web Application)
30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT
Heitjate seeriavõistluse mitmevõistluse infosüsteemi loomine
(Creation of Heitjate Seeriavõistluse Multi Sport Information System)
30.05.2023 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/20.DT
Flutteri õppematerjali koostamine kursusele Veebiraamistikud
(Flutter Learning Material for Web Frameworks Course)
30.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT
Heitjate seeriavõistluse mitmevõistluse infosüsteemi loomine
(Creation of Heitjate Seeriavõistluse Multi Sport Information System)
30.05.2023 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/20.DT
Arendusplaatide sobivuse katsetamine ja soovitused Asjade interneti kursuse tarbeks
(Testing the Suitability of Development Boards and Giving Recommendations for the Internet of Things Course)
30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT
Sõnade sageduse, konteksti ja naabersõnade otsing ELLE keeleõppekeskkonnas
(Analysis of Word Frequency, Context and Collocates in the ELLE Language Learning Environment)
29.05.2023 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/19.DT
Asukohapõhine linnaruumi liikluskaamerate videovoogu salvestav rakendus
(Application for Recording Location-Based Urban Traffic Camera Video Feeds)
29.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT
Kõnesünteesi rakenduse arendus keeleõppijatele
(Implementing Speech Synthesis for Language Learners)
29.05.2023 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/19.DT
Veebikammija rakenduse loomine Kubernetes platvormile
(Creating a Web Scraper Application on the Kubernetes Platform)
29.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT
WebAssembly võimalused
(Possibilities of WebAssembly)
29.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT
Asukohapõhine linnaruumi liikluskaamerate videovoogu salvestav rakendus
(Application for Recording Location-Based Urban Traffic Camera Video Feeds)
29.05.2023 ETERA
IFIFB/18.DT
Juturoboti loomine Shepherd OÜ näitel kasutades Azure teenuseid
(Chatbot Creation for Shepherd OÜ Using the Azure Services)
30.01.2023 ETERA

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/19.DT
Firebase rakenduse turvalisus
(Firebase App Security)
01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT
Hambaravi mobiilirakenduse arendamine
(Dental Mobile Application Development)
01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT
Angulari veebiraamistiku õppematerjali koostamine
(Development of Angular Web Framework Study Material)
01.06.2022 ETERA
IFIFB/16.DT
Automaatne tekstianalüüs: Klastrileidja arendamise põhimõtted ja veebirakendus
(The Clusterfinder Web Application and its Development Principles)
31.05.2022 ETERA
IFIFB/17.DT
Eestikeelse teksti sõnavara mitmekesisuse mõõtmine
(Measuring Lexical Diversity in Estonian Language Texts)
31.05.2022 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/17.DT
Raamistiku React Native uue arhitektuuri uuring
(Study of React Natives new architecture)
31.05.2022 ETERA
IFIFB/17.DT
Eestikeelse teksti keerukuse automaatne hindamine
(Automated Assessment of the Complexity of Estonian Language Texts)
31.05.2022 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/18.DT
Robotteatri veebirakendus
(Robot Theaters Web App)
31.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT
Unity-keskkonna sobivus tarkvaraarenduse õpetamisel keskkooli õpilastel
(The Suitability of the Unity Platform for Teaching Software Development to High School Students)
31.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT
TypeScripti õppematerjali koostamine gümnaasiumiealistele õpilastele
(Development of TypeScript Study Materials for High School Students)
30.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT
Hulgateooria ja loogika õppimine Prologi toel
(Learning Set Theory and Logic with Prolog)
31.01.2022 ETERA

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/16.DT
IT-seire lahendus Tallinna Sadama näitel
(IT Monitoring Solution on the Example of Tallinna Sadam)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Regiviiside genereerimine kasutades masinõpet
(The Generation of Folk Tune Using Machine Learning)
03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Varade registri loomine tootele Depowise
(Asset Register Development for Depowise)
02.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Poppy-roboti abil tehisintellekti võimalustega tutvumine
(Exploring the Possibilities of Artificial Intelligence With the Help of Poppy Robots)
02.06.2021 ETERA (co-supervisor)
IFIFB/18.DT
AWS Lambda funktsioonide seire
(Monitoring AWS Lambda Functions)
01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Veebilehe keskkonna loomine Azures
(Creating a Website Environment in Azure)
01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Pärandtarkvara migreerimine pilvetehnoloogiale
(Migrating Legacy Software to Cloud)
01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Automaatne lasergraveerimine Dobot Magician robotkäe abil
(Automatic Laser Engraving with Dobot Magician Robotic Arm)
01.06.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/17.DT
Valmis eesrakenduse ületõstmist võimaldava veebilehe sisuhaldussüsteemi loomine
(Creating a Content Management System That Allows You to Implement a Production Ready Front-End Application)
04.06.2020 ETERA
IFIFB/14.DT
Eesti vahekeele korpuse uue platvormi arendus ning teenuste liidestamine
(Estonian Interlanguage Corpus: Implementation and Service Integration of the New Software Platform)
03.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT
Orienteerumispäevakute osavõtjate rajal oleku kontroll reaalajas kasutades SPORTidenti
(Checking the Participants Course Completion During Orienteering Events in Real Time Using Sportident)
03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
FEST18 DV andmete põiming
(FEST18 DV Sensor Fusion)
03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
RFID tehnoloogiat kasutava nutistendi loomine firmale Piar OÜ
(Development of Rfid Smart Stand Prototype for Piar OÜ)
03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Mobiilirakenduste arendamine kasutades Xamarin.Forms raamistikku. Õppematerjal
(Learning Material for Mobile Application Development Using Xamarin.Forms Framework)
02.06.2020 ETERA
IFIFB/13.DT
Raadiovõrgus töötava automaatikasüsteemi kavandamine ja loomine
(Design and Creation of a Wireless Automation System)
27.01.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/15.DT
Nutikodu garaažilahendus AlexaPi abil
(Smart Home Garage Solution with AlexaPI)
05.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
WebRTC tarkvara kasutava video-fonoluku protoüübi arendus
(Development of Video Intercom that Uses WebRTC)
04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Veebiraamistiku Ionic kolmanda versiooni rakenduse neljandale versioonile migreerumise eelised ja takistused
(Advantages and Obstacles of Ionic Framework Application Migration From Third Version to Fourth )
04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Dockeri graafilise kasutajaliidese loomine
(Developing a Docker Graphical User Interface)
03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Videomängu arendamine Pythoni multimeedia teegi pyglet näitel
(Development of a Video Game Using Python’s Multimedia Library pyglet)
03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Azure DevOps migratsioonitarkvara prototüübi loomine
(Prototype Development of Azure DevOps Migrations Software)
03.06.2019 ETERA
IFIFB/13.DT
Kasvuhoone automatiseerimine asjade interneti vahenditega
(Greenhouse Automation with IoT)
25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT
Ettevõtete veebiprofiilide automaatseks võrdlemiseks tarkvararakenduse loomine
(Automatic Matching of Company Web Profiles )
25.01.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/15.DT
Andmete visualiseerimine D3 abil, õppematerjal
(Data Visualization Using D3, Study Material)
05.06.2018 ETERA
IFIFB/12.DT
Broneerimissüsteemi loomine Laraveli raamistiku toel
(Creating a Booking System by Using Laravel Framework)
04.06.2018 ETERA
IFIFB/14.DT
Autonoomse laeva loomine Robotex võistluse tarbeks
(Creating an Autonomous Boat for the Robotex Competition)
04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT
Masinõppel rajaneva tarkvararakenduse loomine keeleoskustaseme ennustamiseks
(Development of a Language Skill Prediction Software Using Machine Learning)
04.06.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/13.DT
Sissejuhatav õppematerjal R-keelde
(Introductory Learning Material for the R Programming Language)
07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT
Failide jagamine ilma internetiühenduseta kasutades Android operatsioonisüsteemi
(Sharing Files Without Internet Connection Using Android Operating System)
07.06.2017 ETERA
IFIFB/07.DT
Gurmeeteater mobiilirakenduse arendamine
(Gourmet Theatre Mobile Application Development)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT
Tennisemängu edendavad tehnoloogiad
(Technologies in Tennis)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT
Camunda platvormil protsessimootori rakendamine Elektrilevi äriprotsessides
(Camunda Business Process Model Engine Implementation on the Example of Elektrilevi)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT
Spring Boot veebirakenduse loomine
(Building Spring Boot Web Application)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT
Autoremonditöökoja CRM võimaluste loomine Viruauto näitel
(CRM Opportunities of an Autovehicle Workshop on the Example of Viruauto)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT
Eesti kinode infosüsteem
(Estonian Cinema Network)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT
Nutiriide prototüübi loomine Arduino platvormi abil
(Smartcloth Prototype Creation Using Arduino Platform)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT
Praktikumimaterjalide koostamine õpikule R for Data Science
(Composing Practical Materials for the Book R for Data Science)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT
MIDI faile võrdleva tarkvara arendamine ja testimine
(The Development and Testing of a MIDI File Comparing Software)
06.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT
Dota 2 Workshop Tools õppematerjal kohandatud mängude loomiseks
(Dota 2 Workshop Tools Studying Paper for Creating Custom Games)
05.06.2017  
IFIFB/13.DT
Arduino ühendamine Microsoft IoT-ga
(Connecting Arduino with Microsoft Internet of Things)
05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT
Kodulooma toitmise automatiseerimine Raspberry Pi abil
(Automating Pet Feeding with Raspberry Pi)
05.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT
Kolmanda osapoole teenused rakenduse logimiseks
(Third-Party Serivces for Application Log Management)
25.01.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/13.DT
Juhuslik - meelelahutusrakenduse prototüüp
(Random - Entertaining Application Prototype)
08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT
Kütteseadmete simuleerimisprototüübid Tallinna Ülikooli robootika kursuse tarbeks
(Heating Systems Simulation Prototypes for Tallinn University Robotics Course)
08.06.2016 ETERA
IFIFB/10.DT
Mobile-first seadmetundlik arendusmeetod
(Mobile-First Responsive Development Method)
07.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT
Xamarin ja Mvvmcross iOS ja Android rakenduste loomiseks. Õppematerjal
(Xamarin and MvvmCross for Developing iOS and Android Applications. Study Material)
07.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT
Ülevaade andmete hoiustamisest ja haldamisest Androidi tarkvaraarenduses
(Overview of Data Storage and Management Options in Android Software Development)
07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT
Üheleherakenduse loomine Ruby on Rails raamistiku abil
(Creating a Single-Page Application Using Ruby on Rails Framework)
07.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT
Eesti vahekeele korpuse klasteranalüüsi vahendite kasutamine teksti keeletaseme prognoosimisel
(Using Estonian Interlanguage Corpus's Cluster Analysis Tools to Predict Language Level of Text)
06.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT
Lingvistika analüüs R-keele abil: õppematerjal
(Analyzing Linguistics with R. A Learning Material)
06.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT
Piiratud funktsionaalsusega seadmete asjade interneti andmevahetusprotokollid
(Internet of Things Protocols for Constrained Devices)
06.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT
Kasvuhoone töö automatiseerimine
(Automatic Control of Greenhouse)
06.06.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/07.DT
Avalduste esitamise infosüsteem Peetri Lasteaed-Põhikooli näitel
(Application Submission Information System: the Example of Peetri Primary School)
04.06.2015 ETERA
IFIFB/09.DT
Veebiroomaja rakendus vastavalt meediaagentuuri vajadustele
(Web Crawler Adaption According to the Needs of a Media Agency)
04.06.2015 ETERA
IFIFB/11.DT
Veebiteenuse arendamise teekaart Rada7.ee näitel
(Development Roadmap of a Web Service: the Case of Rada7.ee)
04.06.2015 ETERA
IFIFB/11.DT
WebGL'i kasutamine interaktiivsete graafikarakenduste loomiseks veebilehitsejas: õppematerjal
(Using WebGL to Create Interactive Graphics Application in Web Browser: Study Material)
04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT
Leap Motion: Uue generatsiooni 3D sensor
(Leap Motion: The New Generation 3D Sensor)
04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT
Eesti vahekeele korpuse vigade märgendusmooduli optimeerimine
(Optimisation of the Estonian Interlanguage Corpus' Error Marking Module)
04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT
PhoneGap rakendus Rally Estonia piletimüügi näitel
(PhoneGap Application: the Case of Rally Estonia Ticket Sales)
04.06.2015 ETERA
IFIFB/07.DT
Catel raamistik ja MVVM muster WPF rakendustes
(Catel Framework and Model-View-Viewmodel Pattern in WPF Applications)
20.01.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/09.DT
FoxPro geneetikaalase pärandrakenduse portimine veebiplatvormile
(Porting to the Web of a Genetics Application Coded in FoxPro)
03.06.2014 ETERA
IFIFB/09.DT
Automatiseeritud kauplemissüsteemi optimeerimine FOREX-turu näitel
(Optimization of Automated Trading Systems on the Example of Forex Market)
03.06.2014 ETERA
IFIFB/10.DT
MSSQL 2012 Administreerimine. Õppematerjal.
(Administration of Microsoft SQL Server 2012. Learning Material.)
03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT
Kasutajaliidese testid programmeerimisoskuste hindamiseks
(User Interface Tests for Assessment of Programming Skills)
03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT
Eesrakenduste loomise töövoo parendamine
(Improving the Front-End Development Workflow)
03.06.2014 ETERA
IFIOM/11.DT
Scratch'i õpetamisest II kooliastmes
(Teaching Scratch for 10 to 13 Year Old Students)
30.05.2014 ETERA

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/08.DT
Elektrooniline õppematerjal laulukoori hääleharjutusteks
(Vocal Exercises for Choirs. E-Learning Material)
04.06.2013  
IFIFB/08.DT
Programmeerimisoskuste hindamise veebikeskkond
(Web Environment for Assessment of Programming Skills)
04.06.2013  
IFIFB/08.DT
Sotsiaaltarkvara arendus Styleup keskkonna näitel
(Social Software Design. The Case of Styleup Environment)
24.01.2013  

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/10.DT
IT hooldusteenuste lähteülesande probleemkohad ettevõtetes
(The Problems of Terms of Reference for IT Maintenance Services)
29.05.2012  
IFIFB/07.DT
Objektorienteeritud veebilahenduse koostamine PHP abil
(Building Object-Oriented Driven Web Applications)
28.05.2012  
IFIFB/08.DT
Mobiilse veebi arendamine
(Developing for the Mobile Web)
28.05.2012  
IFIFB/09.DT
Sooduspakkumiste vahendamine veebis
(Mediation of Special Offers in the Web)
28.05.2012  
IFIFB/09.DT
Registriandmete avalikustamisest Ehitisregistri näitel
(Publishing Open Government Data. The Case of Estonian Register of Buildings)
28.05.2012   (co-supervisor)
IFIFB/07.DT
Eesti vahekeele korpuse märgendusliidese arendamine ja võimalikud rakendused
(Development and Possible Applications of Estonian Intermediate Language Corpora Markup Interface)
25.01.2012   (co-supervisor)
IFIFB/08.DT
Loovuse testimise veebirakenduse arendamine EAS innovatsiooniosaku näitel
(Development of a Web Application for Creativity Testing. The Case of EAS Innovation Share)
25.01.2012  

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/02.DT
Vabavara Talend - programmeerimisvahendi analüüs
(Talend Freeware - Developer Tool Analyze)
31.05.2011  
IFIFB/06.DT
E-turunduse andmebaaside arendamine
(Development of E-Commerce Database)
27.05.2011  
IFIFB/06.DT
Levinuimad rakendusloogilised rünnakud veebilehtede vastu
(Most Common Application Logic Attacks Against Web Pages)
27.05.2011  
IFIFB/06.DT
jQuery kasutamine reaalajarakenduste loomisel
(Using jQuery in Development of Real-time Applications)
27.05.2011  
IFIFB/08.DT
Suupilli tabulatuuride XML märgendus
(XML Vocabulary for Harmonica Tablatures)
27.05.2011   (co-supervisor)
IFIFB/08.DT
Scratch-i õpetamisest keskkoolis
(Teaching Scratch in Secondary School)
27.05.2011  
IFIFB/08.DT
3D mängude loomine XNA keskkonnas. Õppematerjal
(Development of 3D Games in XNA Environment. Tutorial)
27.05.2011