Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Terje Väljataga

õpikeskkonna uuringute vanemteadur
Haridusteaduste instituut

E-mail: terje.valjataga@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITD/17.DT Designing and Implementing Meaningful Mobile Outdoor Learning in Science Education 15.08.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/20.DT Liitreaalsuse rakendamise mõju I kooliastme õpilaste ainealastele teadmistele ja õpimotivatsioonile matemaatikas 26.05.2022  

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITD/16.DT Aligning Learning Design and Analytics in Mobile Learning 09.12.2021 ETERA (kaasjuhendaja)
IFHTM/17.DT Teadmusloome kontekstid üldhariduskoolis ja selle ülekande toetamise võimalused 27.01.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/17.DT Teaduspõhine lähenemine teemale “ilm” põhikoolis 09.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Emotsioonide regulatsioonioskuste toetamise võimalused digitaalsete õpimängudega koolieelses eas 09.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/17.DT Põhikooli III kooliastme õpilaste loovuspädevuse arendamine lõimitud õpistsenaariumite toel 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Interdistsiplinaarne õpe ja digitaalne õppevara III kooliastmes – võimalused ja kitsaskohad 04.06.2019 ETERA
DTLGM/16.DT Enhancing Collaboration Competencies in Digital Learning Games in Theatre Context 03.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/15.DT Haridustehnoloogi ja kooli dokumentide roll kooli digiküpsuse saavutamisel 07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Mobiilse õuesõppe rakendamise võimalused põhikoolis Avastusraja näitel 07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Muldade määramise rakenduse arendamine ja selle kasutusvõimalused üldhariduskoolis 07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Õppeainete lõimimise võimalikkusest Avastusraja toel Valga linna lasteaia näitel 07.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/14.DT Digitehnoloogia lõimimise võimalused ja väljakutsed vene keele kui võõrkeele õpetamisel 09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT Vabatahtlike päästjate koolitussüsteemi analüüs ning kaasajastamine 09.06.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/14.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht magistriõppekava õpiväljundite vastavus informaatikaõpetaja ootustele ja vajadustele töökohal 23.05.2016 ETERA

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/13.DT Facebooki kasutamine õpikogukonna toetamiseks 01.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT Innovaatiliste stsenaariumite rakendusvõimalused algkoolis VOSK kontekstis 01.06.2015 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/11.DT Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste ning koolitusvajaduse hindamine Tallinna Polütehnikumi näitel 30.05.2014 ETERA
IFHTM/10.DT E-õppekeskkonna Moodle kasutamine kutsehariduses Järvamaa Kutsehariduskeskuse näitel 23.01.2014 ETERA
IFHTM/10.DT E-õppe rakendamine ning seda mõjutavad tegurid Tallinna Polütehnikumi näitel 23.01.2014 ETERA

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/09.DT The Effect of Establishing Startup Projects During Hackathons. The Case of Garage48 25.01.2012