Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD.DT Infoühiskonna tehnoloogiad

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

IFITD/19.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/19.DT Referentsraamistik kooliinformaatika nutikale õpitaristule Mart Laanpere
IFITD/19.DT Õpianalüütika mõju, tulemuslikkuse, tõhususe ja küpsuse hindamine kõrghariduse näitel Maria Jesus Rodriguez Triana, Irene-Angelica Chounta
IFITD/19.DT Infokultuuri mõju digipöördele Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonides Sirje Virkus
IFITD/19.DT Kuluarvestuse rakendamise võimalused raamatukoguteenuse hindamisel Sirje Virkus
IFITD/19.DT Töökohal õppimine tehnoloogia abil digipöörde soodustamiseks Timo Tobias Ley, Kairit Tammets
5 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/18.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/18.DT Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks Pille Eslon
IFITD/18.DT Tehnoloogia platvorm interaktsiooni toetamiseks muuseumites digitaalse kultuuripärandiga ühise tähendusloome kaudu Kai Pata, Hans Põldoja
IFITD/18.DT Kehakesksed hajutatud kasutajaliidesed: kehakesksete haptiliste kuvade teadlik ja teadvuseta tajumine David Jose Ribeiro Lamas, Ilja Šmorgun, Paul Christian Seitlinger
IFITD/18.DT Mobiilireklaamide ajastuse, kestuse ja sageduse mõju efektiivsusele David Jose Ribeiro Lamas, Mati Mõttus
IFITD/18.DT Tagasiside ja otsuste tegemine mitmemodaalse õpianalüütika abil Adolfo Ruiz Calleja, Maria Jesus Rodriguez Triana, Luis Pablo Prieto Santos
IFITD/18.DT Mänguarendusmustrite tuvastamine mobiilimängude näitel Martin Sillaots
IFITD/18.DT Õpianalüütika muutunud õpikäsituse mõistmisel kasutades digitaalset õppevara Kairit Tammets
IFITD/18.DT Kunsti-teaduse metodoloogia arendamine neurokoreograafia uuringutes Aleksander Väljamäe, David Jose Ribeiro Lamas
8 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/17.DT Emotsioonide ja usalduse vastasmõju inimesesarnases tehnoloogias Sonia Claudia da Costa Sousa, David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/17.DT Digitaalne kultuuripärand: säilituspoliitika Aile Möldre
IFITD/17.DT Inimkeha-põhiste multisensoorsete interaktsioonide seadmestamine David Jose Ribeiro Lamas, Vladimir Tomberg
IFITD/17.DT Multimodaalne õpianalüütika lahendus õppimise ja õpetamise praktikate toetamiseks Adolfo Ruiz Calleja, Luis Pablo Prieto Santos, Maria Jesus Rodriguez Triana
IFITD/17.DT Tõenduspõhine valdkondlike digipädevuste hindamise raamistik Kairit Tammets, Mart Laanpere
IFITD/17.DT Terviseinfokäitumise mustrid veebikeskkonnas Sirje Virkus
IFITD/17.DT Haridustehnoloogia lahenduste ühisdisain omaksvõtu ja muutunud praktikate toetuseks Timo Tobias Ley
IFITD/17.DT M-õppe orkestreerimine hajutatud õpikeskkondades Terje Väljataga
8 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/16.DT Targa koolimaja andmekogumise ja -analüütika lahenduse referentsarhitektuur Mart Laanpere
IFITD/16.DT Mõõtmis- ja tagasisidestamise süsteem õpetaja töökvaliteedi tõstmiseks ja õpilaste toestamiseks Mart Laanpere, Luis Pablo Prieto Santos, Maria Jesus Rodriguez Triana
IFITD/16.DT Tööstus 4.0 töötajate õpimudel Eesti elektroonikatööstuse näitel Peeter Normak, Timo Tobias Ley
IFITD/16.DT Õpikogemuste disain avatud keskkondades mobiilsete seadmete toel Terje Väljataga, Maria Jesus Rodriguez Triana
4 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/15.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/15.DT Õpitegevused: offline ja online-analüütika ühtsest mudelist Mart Laanpere, Maria Jesus Rodriguez Triana
IFITD/15.DT Usalduse rollist kasutajate kaasamisel David Jose Ribeiro Lamas, Sonia Claudia da Costa Sousa
IFITD/15.DT Online teraapia efektiivsus nõrga ja tugeva depressiooni või ärevushäirete puhul David Jose Ribeiro Lamas
3 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/13.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/13.DT Disainiartefaktid äriotsuste mõjutajatena: disaini ja äriväärtuste lõhe ületamine David Jose Ribeiro Lamas, Froukje Sleeswijk Visser
IFITD/13.DT Tegevuskonteksti semiootika inimese ja arvuti vahelises interaktsioonis: muuseumikogemuse digitaalne avardamine David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/13.DT Arengumaades e-tervise süsteemide loomise ja juurutamise raamistik David Jose Ribeiro Lamas, Vladimir Tomberg
IFITD/13.DT Arengumaades e-riigi teenuste juurutamise baasarhitektuur David Jose Ribeiro Lamas, Sonia Claudia da Costa Sousa, Alexander Horst Norta
IFITD/13.DT Tõsimängude rakendamine formaalhariduse kontekstis Timo Tobias Ley, Katrin Niglas
5 registreeritud lõputöö teemat