Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM.DT Haridustehnoloogia

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd Vabad teemad
 

Juhendamisel lõputööd

IFHTM/22.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/22.DT Haridusinnovatsiooni lahendused mäluasutustes: võrdlev analüüs Austria, Singapuri ja Eesti näitel Merle Laurits
IFHTM/22.DT Digitaalsete õpimängude kasutamise tulemuslikkus võõrkeele õppimisel põhikoolis Martin Sillaots
IFHTM/22.DT Õppija agentsuse toetamine kõrgkoolis riigiõiguse õpetamise näitel Kairit Tammets, Kaire Kollom
IFHTM/22.DT Õpetaja professionaalse visiooni toetamine EIS ülesannete integreerimisel õppeprotsessi tunniuuringu meetodi abil Kairit Tammets
IFHTM/22.DT Paindlike õpetamisviiside rakendamine ja nende seos õpitulemuste ja tajutud kogemusega 6. klassi loodusõpetuse näitel Kairit Tammets
IFHTM/22.DT Tehnoloogiahariduse rakendamine põhikooli õpilaste STEM-hariduse hoiakute toetamiseks Kairit Tammets, Pirgit Sillaots
IFHTM/22.DT Tehnoloogiaga rikastatud õpetamisviiside rakendamine Tallinna põhikooli III kooliastme näitel Kairit Tammets
IFHTM/22.DT Paindlike õpiradade loomise toetamine Opiqu keskkonnas Linda Helene Sillat
IFHTM/22.DT Personaliseeritud õppe rakendamine hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks ühe Tallinna kooli näitel Linda Helene Sillat, Kairit Tammets
IFHTM/22.DT Õppekavaülene õppija digipädevuse arengu süstemaatiline toetamine riigigümnaasiumis Linda Helene Sillat
IFHTM/22.DT Õppeainete vaheline tasakaal STEAM projektiõppes põhikoolis Terje Väljataga, Kadri Mettis
IFHTM/22.DT Digitaalne õppemäng eesti keele õppimise toetamiseks eesti keele kui teise keelena kõnelevate algkooliõpilaste jaoks Peadar Charles Callaghan, Linda Helene Sillat
IFHTM/22.DT STEAM õppe rakendamine matemaatikatundides 2. klassi tüdrukute õpimotivatsiooni toetamiseks ja probleemülesannete lahendusoskuste arendamiseks Kadri Mettis, Terje Väljataga
IFHTM/22.DT Õppematerjali ja hariva meelelahutuse ühildamine Videoõpsi YouTube'i kanali näitel Kadri Mettis, Kristo Siig
IFHTM/22.DT Alustavate õpetajate sisseelamist toetavate lahenduste kujundamine koosloomes Piret Jeedas, Hans Põldoja
15 registreeritud lõputöö teemat
2 ilma lõputöö teemata üliõpilast

IFHTM/21.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/21.DT Sulghäälikute õigekirjaoskust kujundav digiõppevara I kooliastmele Hans Põldoja, Kaja Pastarus
IFHTM/21.DT Õpperobootikaga võimestatud õppe- ja kasvatustegevuse valkondade lõimimise võimalused Linda Helene Sillat
IFHTM/21.DT Kooliks valmis” õpikeskkonna õpianalüütika töölaua prototüüpimine lapse koolivamiduse hindamiseks Kaire Kollom
IFHTM/21.DT Digitalisatsioon ja teadmussiire hambaravi valdkonnas Eestis ja Soomes Merja Lina M. Bauters, Abiodun Afolayan Ogunyemi
IFHTM/21.DT Loodusainete õpimotivatsiooni kujundamine õpilastel vanuseastmeti Kadri Mettis
5 registreeritud lõputöö teemat
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane

IFHTM/20.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/20.DT Digiõppevara kvaliteediraamistik e-Koolikotis Mart Laanpere
IFHTM/20.DT Mitmekesise õpilaskonna digipädevuse toetamine kutsehariduses Linda Helene Sillat
2 registreeritud lõputöö teemat
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane

IFHTM/19.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/19.DT Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna prototüübi disain II ja III kooliastmele Hans Põldoja
1 registreeritud lõputöö teema

IFHTM/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/17.DT I ja II kooliastme küberkaitse alane talendijaht KüberNööpnõela näitel Birgy Lorenz
1 registreeritud lõputöö teema