Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM.DT Haridustehnoloogia

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd Vabad teemad
 

Kaitstud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/19.DT Ukraina sõjapõgenike laste eesti keele õppimise toetamine ALPA Kids hariduslike mängude keskkonna kaudu Külli Kori, Pirgit Sillaots 29.01.2024  
IFHTM/20.DT Matemaatika kontekstipõhised e-ülesanded inseneeria valdkonnas Anna Šeletski 29.01.2024  
2 kaitstud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/19.DT Raamistik personaliseeritud õppe kavandamiseks nüüdisaegse õpikäsituse kontekstis Kairit Tammets 30.05.2023 ETERA
IFHTM/20.DT Väljakutsed STEAM-õppe rakendamisel koolieelses lasteasutuses Linda Helene Sillat 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Kaasava võrgustikumudeli valideerimine ProgeTiigri programmi näitel Linda Helene Sillat, Pirgit Sillaots 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Innovaatilised õpistsenaariumid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks kehalises kasvatuses Kairit Tammets, Hans Põldoja 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Õpilaste digipädevuse arendamine Pernova Hariduskeskuse õppeprogrammide näitel Kadri Mettis, Helene Uppin 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Personaliseeritud õpiteede loomine õpetajate digipädevuse arengu toetamiseks Kose Gümnaasiumi näitel Linda Helene Sillat 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Eelkooliealiste laste õppimise toetamine digitehnoloogia abil Kaire Kollom 30.05.2023 ETERA
IFHTM/20.DT Digitaalne õppematerjal lapse digipädevuse arendamiseks koolieelses eas Kaire Kollom, Linda Helene Sillat 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT E-portfoolio rakendamine õpetaja professionaalsuse arendamisel ja hindamise toetamisel Kairit Tammets 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Turvatöötaja digipädevuse mudeli valideerimine Mart Laanpere 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Õpetajakoolituse õppejõudude professionaalse digipädevuse arengu toetamine Tallinna Ülikooli näitel Linda Helene Sillat, Kairit Tammets 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Personaliseeritud õppe rakendamine alushariduses lapse arengu hindamise põhjal Kaire Kollom 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Õppedisaini loomine hüdraulika ja pneumaatika kursusele Mart Laanpere 29.05.2023  
IFHTM/21.DT Erinevate huvigruppide vajadused eelkooliealise lapse digipädevuse hindamiseks ja dokumenteerimiseks Linda Helene Sillat 29.05.2023 ETERA
IFHTM/19.DT Soovitused loovisikute konkurentsivõimet toetava e-portfoolio loomiseks Hans Põldoja 30.01.2023 ETERA
15 kaitstud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/19.DT Lindude rändeteemalise digimängu loomine eelkooliealistele lastele Linda Helene Sillat 27.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Avatud veebikursuse väljatöötamise põhimõtted mitteformaalhariduses Hans Põldoja 27.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Õpimärkide kasutamine kujundavas hindamises noortespordis Hans Põldoja 27.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT E-koolikoti kasutajaskonna kasvu mõjutavad tegurid Mart Laanpere 27.05.2022 ETERA
IFHTM/19.DT Lasteaiaõpetajate ootustest ja vajadustest lähtuvad mudelid digitehnoloogia rakendamiseks ja digipädevuse toetamiseks alushariduses Kaire Kollom 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Õpetaja professionaalset arengut toetava digipädevuse enesehindamise tagasiside prototüüp Kairit Tammets, Linda Helene Sillat 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Proviisorite ja farmatseutide digipädevuse arendamise võimalused Kai Pata 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Digitaalse õpiraja loomine Tallinna Teletornis Kai Pata 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Multimodaalse õpianalüütika efektiivsus rühmatöös Reet Kasepalu 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Veebikeskkonna kontseptuaalse disaini väljatöötamine õpetaja toetamiseks projektipõhise õppe läbiviimisel III kooliastmes Maarja Hallik, Kairit Tammets 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Liitreaalsuse rakendamise mõju I kooliastme õpilaste ainealastele teadmistele ja õpimotivatsioonile matemaatikas Terje Väljataga, Kadri Mettis 26.05.2022  
IFHTM/19.DT Dünaamilisel lähenemisel põhineva kompetentsusjuhtimise protsessi ja kompetentsimaatriksi loomise põhimõtted organisatsioonis ettevõtte Eolane Tallinn AS näitel Kadri-Liis Kusmin 28.01.2022 ETERA
12 kaitstud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/19.DT Õppijakeele korpuse virtuaalse õpikeskkonna prototüübi disain Hans Põldoja, Kais Allkivi-Metsoja 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Isikuandmete kaitse seaduse rakendamine X kooli näitel Kai Pata 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Digitaalse arengumapi prototüübi arendamine ja evalveerimine alushariduses Linda Helene Sillat, Kaire Kollom 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Jagatud juhtimise toetamine läbi haridustehnoloogia õpivõrgustiku alushariduse näitel Linda Helene Sillat, Kairit Tammets 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogilise koosloome toetamise partnerlusmudeli välja töötamine ja evalveerimine Kairit Tammets 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Koolieelikute omadussõnavara rikastamine digitaalse õpimängu abil Hans Põldoja, Reili Argus 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Algklasside programmeerimisõpetuse õppematerjalide kvaliteedi hindamine ja valideerimine Linda Helene Sillat 03.06.2021 ETERA
IFHTM/17.DT Innovaatiliste õpistsenaariumite rakendamisvõimalused matemaatikas kutsekooli kontekstis Kairit Tammets 02.06.2021 ETERA
IFHTM/18.DT Õpetajate hoiakute muutumine sensorpõhiste teaduslaborite kasutamise näitel kodanikuteaduse koolidevahelises kompetentsikeskuses Külli Kori 02.06.2021  
IFHTM/18.DT Tegevusuuring põhikooli õpilaste kõrgemate kognitiivsete mõtlemisoskuste arendamiseks füüsikaõppe kontekstis Kairit Tammets, Timo Tobias Ley 02.06.2021 ETERA
IFHTM/18.DT Distantsõppe kogemus lastevanemate pilgu läbi 2020. aasta kevadel Kairit Tammets 02.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Arvutipõhine võõrkeele rääkimisoskuse välishindamine Eesti kontekstis - võimalused ja kitsaskohad Mart Laanpere 02.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Õpilaste digipädevuse tasemetöö ülesandemudeli arendusuuring Mart Laanpere 02.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Mitmik-juhtumiuuring: kooli visiooni mõju digiküpsuse arengu kavandamisele ja elluviimisele Kai Pata 02.06.2021 ETERA
IFHTM/17.DT Tegevusuuring matemaatika õpetamisest III kooliastmes distantsõppena Mart Laanpere 27.01.2021 ETERA
IFHTM/17.DT Teadmusloome kontekstid üldhariduskoolis ja selle ülekande toetamise võimalused Terje Väljataga 27.01.2021 ETERA
IFHTM/18.DT Probleemipõhine digioskuste algkoolituse valikmoodulitega kursuse disan täiskasvanutele Kai Pata 27.01.2021 ETERA
IFHTM/18.DT A Digital Game to Teach Computing Health, Hygiene, and Ergonomics Mikhail Fiadotau 27.01.2021 ETERA
18 kaitstud lõputööd

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/16.DT Õppematerjalide väljatöötamine meediakirjaoskuse arendamiseks loodusainetes Hans Põldoja 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Digipöördega seotud muudatused üldhariduskoolide õpetajate igapäevatöös Tallinna koolide näitel Linda Helene Sillat 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Lasteaialapse digipädevused ja nende arendamine õpetajate arvamuses Linda Helene Sillat 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Arendusprogramm digipädevuste kujundamiseks rakenduskõrghariduse õppejõududele Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži näitel Linda Helene Sillat 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Plagiaadi ennetamine ja tuvastamine Eesti kõrghariduses Hans Põldoja 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Digitaalne õppevara toiduõppe toetamiseks Kairit Tammets, Hans Põldoja 10.06.2020 ETERA
IFHTM/14.DT Sotsiaalainete diagnostilise e-hindamise mudeli arendus Linda Helene Sillat 09.06.2020 ETERA
IFHTM/15.DT Matemaatikaõpetajate täienduskoolituskursus raalmõtlemise õpetamisest: õppedisain ja prototüübi arendus Mart Laanpere 09.06.2020 ETERA
IFHTM/17.DT Teaduspõhine lähenemine teemale “ilm” põhikoolis Terje Väljataga 09.06.2020 ETERA
IFHTM/17.DT Psühholoogilisi baasvajadusi toetavaid elemente sisaldava rollimängu kavand Martin Sillaots 09.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Digiküpsuse hindamismudeli Digipeegel sobivuse analüüs kasutamiseks noortekeskustele Mart Laanpere 09.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Koolieelse lasteasutuse õpetaja toetamine õpperobootika juurutamisel teadmiste omaksvõtu mudelit kasutades Janika Leoste, Timo Tobias Ley 09.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Emotsioonide regulatsioonioskuste toetamise võimalused digitaalsete õpimängudega koolieelses eas Terje Väljataga 09.06.2020 ETERA
IFHTM/16.DT Tehnoloogiapõhise õppe võimalused ja kitsaskohad õppivas organisatsioonis Kai Pata 27.01.2020 ETERA
14 kaitstud lõputööd

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/15.DT E-kursuse disain Eesti Erasmus+ üldharidusprojektide taotlejatele Kairit Tammets 05.06.2019 ETERA
IFHTM/15.DT Õpimärkide kasutamine e-ohutuse pädevuste hindamisel esimeses kooliastmes Hans Põldoja 05.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT Eelkooliealise lapse programmeerimisoskuse arengu toetamine LEGO robotite rakendamisel Linda Helene Sillat 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Riskinoorte hariduse juurde toomine sotsiaalmeediaga: interaktsioonide disain koomiksitega Kai Pata, Eka Jeladze 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine Hans Põldoja 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT VALI IT! ümberõppeprogrammi tulemuslikkust mõjutavad tegurid Kai Pata, Ants Sild 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Digitaalse lugemispäeviku rakendamine lugemismotivatsiooni toetamiseks esimeses kooliastmes Linda Helene Sillat 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus e-Koolikoti kontekstis Mart Laanpere 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Foneemanalüüsil põhineva õigekirjaoskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ja evalveerimine Hans Põldoja, Riin Naestema 05.06.2019 ETERA
IFHTM/14.DT Põhikooli õpilaste toimetulek veebis leviva vale informatsiooniga Birgy Lorenz 04.06.2019 ETERA
IFHTM/15.DT Noorsootöötajate digipädevuste arendamine nutikas noorsootöös Linda Helene Sillat 04.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused Mart Laanpere, Aleksandra Ljalikova 04.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Digipeegli kohandamine innovatsiooni juhtimiseks lasteaias Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Mitteformaalne õppimine Tartu haridustehnoloogide võrgustiku näitel Kairit Tammets 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Põhikooli III kooliastme õpilaste loovuspädevuse arendamine lõimitud õpistsenaariumite toel Terje Väljataga 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Interdistsiplinaarne õpe ja digitaalne õppevara III kooliastmes – võimalused ja kitsaskohad Terje Väljataga 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Multikultuurse tausta mõju digipädevustele Kairit Tammets 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA
19 kaitstud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/15.DT Nutirakenduste ratta kohandamine Eesti oludele Hans Põldoja 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Interaktiivsete tahvlite kasutamine Eesti koolides – hetkeseis ja väljakutsed Hans Põldoja 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT E-ülesannete kasutamine õppeprotsessis – õpetajate hoiakud ja vajadused Triinu Jesmin 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Lihtsustatud õppe õpilaste digipädevused ja nende toetamine IV kooliastmes Raikküla Kooli näitel Kairit Tammets 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Organisatsioonisisese teadmushalduse vahendi disain ja arendus üldhariduskoolile Hans Põldoja 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine käsitöötehnikate õpetamiseks Hans Põldoja 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Digitaalse arengumapi rakendamise võimalused lasteaias Kaire Kollom 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Õppeanimafilmid lasteaia õppetöös: õpetajate suhtumine, kogemused ja vastuvõtt Martin Sillaots, Linda Helene Sillat 08.06.2018 ETERA
IFHTM/15.DT Haridustehnoloogi ja kooli dokumentide roll kooli digiküpsuse saavutamisel Terje Väljataga 07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Mobiilse õuesõppe rakendamise võimalused põhikoolis Avastusraja näitel Terje Väljataga 07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Kooli digiküpsuse Digipeegli ja SELFIE e-hindamisvahendite integreerimine Kairit Tammets, Mart Laanpere 07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Muldade määramise rakenduse arendamine ja selle kasutusvõimalused üldhariduskoolis Terje Väljataga, Piret Vacht 07.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Õppeainete lõimimise võimalikkusest Avastusraja toel Valga linna lasteaia näitel Terje Väljataga 07.06.2018 ETERA
IFHTM/14.DT Digitaalne innovatsioon ja muutunud õpikäsitus muusikaõpetuse õpistsenaariumites Kai Pata 19.01.2018 ETERA
IFHTM/14.DT Muusikaõpetuse digitaalse stsenaariumitsükli rakendamine II kooliastmes Kai Pata 19.01.2018 ETERA
15 kaitstud lõputööd

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/14.DT Digitehnoloogia lõimimise võimalused ja väljakutsed vene keele kui võõrkeele õpetamisel Terje Väljataga 09.06.2017 ETERA
IFHTM/14.DT Õpimärkide rakendamine kujundaval hindamisel üldhariduskoolis Hans Põldoja 09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT Vabatahtlike päästjate koolitussüsteemi analüüs ning kaasajastamine Terje Väljataga 09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT Kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumis kasutatavate e-keskkondade turvalisus ja privaatsus Birgy Lorenz 09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT Infosüsteemide toetus juhtimisülesannete ja juhtimisrollide täitmisel alushariduses Kaire Kollom 09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT Projektõpe koostöös koolivälise partneriga läbiva teema Tehnoloogia ja innovatsioon rakendamiseks Kai Pata 09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT Valikmooduli haridustehnoloog lasteasutuses läbinud õpetajate pädevuste rakendamise võimalused lasteaia õppeprotsessis Kaire Kollom 09.06.2017 ETERA
IFHTM/15.DT Projektipõhine õpe: lineaarvõrrandite õpimängu kontseptuaalne kavandamine Eidapere Kooli 7. klassi näitel Martin Sillaots 09.06.2017 ETERA
IFHTM/12.DT Veebipõhiste hindamismudelite rakendamine uurimistööde kujundaval hindamisel gümnaasiumis Mart Laanpere 24.01.2017 ETERA
IFHTM/14.DT Haridustehnoloogia oskussõnavara kujundamine praktikakogukonna poolt Mart Laanpere 24.01.2017 ETERA
10 kaitstud lõputööd

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/12.DT Mänguelementidega e-õppe rakendamine õpetajate täiendkoolitusel Kairit Tammets 08.06.2016 ETERA
IFHTM/13.DT Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaias Kai Pata 08.06.2016 ETERA
IFHTM/14.DT Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused digitaalse õppevara väljatöötamisel loodusainete näitel Priit Tammets 08.06.2016 ETERA
IFHTM/14.DT Kooli digiküpsuse hindamise vahend Digipeegel Mart Laanpere 08.06.2016 ETERA
IFHTM/14.DT Digital Transformation: Learning Practices and Organisational Change in a Regional VET Centre Kai Pata, Timo Tobias Ley 08.06.2016 ETERA
IFHTM/12.DT Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain Hans Põldoja 25.01.2016 ETERA
6 kaitstud lõputööd

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/11.DT Liitreaalsuse rakendamine üldhariduskooli õppetöös: võimalused ja kitsaskohad Birgy Lorenz 02.06.2015 ETERA
IFHTM/12.DT Akadeemilise raamatukogu tulevik. Delfi uuring Priit Tammets 02.06.2015 ETERA
IFHTM/12.DT Veebipõhine abimaterjal kirjatehnika oskuste toetamisel I kooliastmes Andrus Rinde, Evelin Teiva 02.06.2015 ETERA
IFHTM/12.DT Hinnang Eesti noorte jalgpalli monitooringule IKT arendamiseks Kristjan Port, Hans Põldoja 02.06.2015 ETERA
IFHTM/12.DT Tahvelarvutite lubavuste rakendamine B2 keeletaseme inglise keele e-õpikus Veronika Rogalevitš 02.06.2015 ETERA
IFHTM/12.DT Haridustehnoloogilise toe võimalused vaegkuuljate õpetamisel kutsekoolis Mart Laanpere 02.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT Digitaalsed tehnoloogiad mitteformaalse õppe toetajana noorsootöös Hans Põldoja 02.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT Õpianalüütika lahendused töökohal õppes Hans Põldoja 02.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT HITSA IKT- alased koolitused lasteaiaõpetajatele ja saadud pädevuste rakendumine praktikas Kaire Kollom 02.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT Facebooki kasutamine õpikogukonna toetamiseks Terje Väljataga 01.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT Innovaatiliste stsenaariumite rakendusvõimalused algkoolis VOSK kontekstis Terje Väljataga 01.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitel Kai Pata 20.01.2015 ETERA
12 kaitstud lõputööd

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/10.DT Koolitusmooduli Õppeprotsess digiajastul loomine ja hindamine Piret Luik 04.06.2014 ETERA
IFHTM/10.DT Tahvelarvutite rakendusstsenaariumid Eesti koolidele Hans Põldoja 04.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT Digitaalse õpimapi rakendamine algklasside õppetöös Hans Põldoja 04.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT Klassiõpetajate haridustehnoloogilised pädevused viie Tallinna kooli näitel Birgy Lorenz 04.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT Interaktiivse sisupaketi koostamine Udutu abil: võimalused ja kitsaskohad Hans Põldoja 04.06.2014 ETERA
IFHTM/12.DT Mobiilse klassiruumi juurutamine Kuusalu Keskkooli näitel Kairit Tammets 04.06.2014 ETERA
IFHTM/12.DT Koolieelse lasteasutuse õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemise toetamine õpetajakoolituses TLÜ Pedagoogilise Seminari näitel Kairit Tammets 04.06.2014 ETERA
IFHTM/12.DT Veebipõhiste mudelite rakendamise mõju visuaalse kirjaoskuse arendamisele põhikooli bioloogias Tago Sarapuu 04.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT Õpianalüütika hajutatud õpikeskkondades Mart Laanpere, Maka Eradze 30.05.2014 ETERA
IFHTM/10.DT Vanemliku järelevalve tarkvara roll lapse turvalise internetikasutamise tagamisel. Lapsevanemate nägemus Birgy Lorenz 23.01.2014 ETERA
IFHTM/10.DT E-õppekeskkonna Moodle kasutamine kutsehariduses Järvamaa Kutsehariduskeskuse näitel Terje Väljataga 23.01.2014 ETERA
IFHTM/10.DT E-õppe rakendamine ning seda mõjutavad tegurid Tallinna Polütehnikumi näitel Terje Väljataga 23.01.2014 ETERA
12 kaitstud lõputööd

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/10.DT E-kursuse disain Naiskodukaitsele Kairit Tammets 03.06.2013  
IFHTM/10.DT Kuulumine käsitööõpetajate virtuaalsesse praktikakogukonda – õpetajate nägemus Kairit Tammets 03.06.2013  
IFHTM/10.DT iTEC õpiloo Mängu loomine rakendamise evalveerimine Kai Pata 03.06.2013  
IFHTM/10.DT Õpetaja professionaalset arengut toetava e-Portfoolio prototüüp eDidaktikumi keskkonna näitel Kairit Tammets 03.06.2013  
IFHTM/11.DT Tööandjate ootused haridustehnoloogide pädevustele ja nende vastavus TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava õpiväljunditele Kai Pata 03.06.2013  
IFHTM/11.DT Veebipõhise aktiivõppe formaalõppesse integreerimise stsenaariumid Tallinna Rahumäe Põhikooli näitel Kairit Tammets 03.06.2013  
IFHTM/11.DT Täiskasvanute koolitajate hinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele Kairit Tammets 03.06.2013  
IFHTM/10.DT Digitaalsete bioloogia õppematerjalide analüüs lähtuvalt riiklikest õppekavadest ja õpetajate vajadustest Kairit Tammets 24.01.2013  
8 kaitstud lõputööd