Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

matemaatika ja informaatika didaktika professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITD/17.DT A Trade-off Model for Evidence-Informed Decision-Making to Support Educators' Digital Competence Assessment 16.06.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIOM/19.DT Põhikooli õpilaste raalmõtlemise hindamismudel MATIK-projektõppes 01.06.2023 ETERA
IFIOM/20.DT Informaatika teemade juhendamine ja hindamine põhikooli digiloovtöö kontekstis 01.06.2023 ETERA
IFIOM/20.DT Informaatika valikaine õpetamine Saaremaa koolides 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Haridustöötajate digipädevuse hindamine ja arendamine: võrdlusuuring kahes omavalitsuses 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Raalmõtlemine ja robootika lõimitud MATIK projektõppes II kooliastmes 01.06.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIOM/21.DT Haridustöötajate digipädevuse hindamine ja arendamine: võrdlusuuring kahes omavalitsuses 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Raalmõtlemine ja robootika lõimitud MATIK projektõppes II kooliastmes 01.06.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/20.DT Veebipõhise hindamisvahendi prototüübi arendus raalmõtlemise hindamiseks 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT 9. klassi matemaatika lähtetaseme testi reliaablus ja valiidsus 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Turvatöötaja digipädevuse mudeli valideerimine 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Õppedisaini loomine hüdraulika ja pneumaatika kursusele 29.05.2023  
IFITD/16.DT Supporting Systematic Data use in Teacher Inquiry with Teaching and Learning Analytics 16.05.2023 ETERA
IFITM/17.DT Digipädevuse hindamismudeli ja hindamisinstrumendi disainimine asutuse X näitel 31.01.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/18.DT Põhikooli laste digivahendite kasutamise reguleerimine lastevanemate poolt 03.06.2022  
IFIOM/20.DT Nutirakenduse prototüübi arendusuuring raalmõtlemise õpiraja haldamiseks põhikoolis 03.06.2022 ETERA
IFIOM/20.DT Nutirakenduse prototüübi arendusuuring raalmõtlemise õpiraja haldamiseks põhikoolis 03.06.2022 ETERA
IFHTM/20.DT E-koolikoti kasutajaskonna kasvu mõjutavad tegurid 27.05.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/19.DT Vanemaealiste digipädevuse arendamise mudel digitaalsete õpiampsude abil 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Õpetajate digipädevuse kaardistamine Järveküla kooli näitel 03.06.2021 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIOM/19.DT Raalmõtlemise integreerimine Eesti õpetajakoolitusse 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT III kooliastme informaatika valikkursuse digiõppevara tegevusuuring 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Tegevusuuring informaatika lõimingust teiste õppeainetega 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Informaatika õpetamine Narva koolides: õppeaine eesmärgid, sisu ja õppevara 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Rakvere linna ja Vinni valla koolide valmisoleku kaardistamine uue informaatika ainekava rakendamiseks 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Eesti gümnaasiumide ootused põhikooli lõpetanute digipädevusele 03.06.2021 ETERA
MLMOM/19.DT Tehisintellekti lõiming põhikooli matemaatikaga 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Arvutipõhine võõrkeele rääkimisoskuse välishindamine Eesti kontekstis - võimalused ja kitsaskohad 02.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Õpilaste digipädevuse tasemetöö ülesandemudeli arendusuuring 02.06.2021 ETERA
IFHTM/17.DT Tegevusuuring matemaatika õpetamisest III kooliastmes distantsõppena 27.01.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/18.DT Muutused Tallinna EduInnoLabs koolide õpikäsituses ja informaatikaõppes 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Ida-Virumaa üldhariduskoolide võimalused süvendatud IT-õppeks põhikooli tasandil 19.06.2020 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIOM/18.DT Veebidisaini e-õpiku prototüübi arendusuuring 19.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT IT-teenuste küpsuse hindamise mudel üldhariduskoolides 15.06.2020 ETERA
IFHTM/15.DT Matemaatikaõpetajate täienduskoolituskursus raalmõtlemise õpetamisest: õppedisain ja prototüübi arendus 09.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Digiküpsuse hindamismudeli Digipeegel sobivuse analüüs kasutamiseks noortekeskustele 09.06.2020 ETERA
IFITD/15.DT Learning Interactions Across Spaces: A Framework for Contextualised Multimodal Observations 22.05.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITB/16.DT Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil 06.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus e-Koolikoti kontekstis 05.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused 04.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Digipeegli kohandamine innovatsiooni juhtimiseks lasteaias 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad 04.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/16.DT Kooli digiküpsuse Digipeegli ja SELFIE e-hindamisvahendite integreerimine 07.06.2018 ETERA (kaasjuhendaja)
IFITD/13.DT A Reference Architecture for a National e-Learning Infrastructure 24.04.2018 ETERA (kaasjuhendaja)
IFITD/13.DT Ontology-Driven Reference Model for the Vocational ICT Curriculum Development 23.04.2018 ETERA
IFIOM/15.DT Digipädevuste hindamine põhikooli väikeklassis 19.01.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITM/15.DT Kutsekooli digiküpsuse hindamisraamistiku Digipeegel valideerimine 06.06.2017 ETERA
IFHTM/12.DT Veebipõhiste hindamismudelite rakendamine uurimistööde kujundaval hindamisel gümnaasiumis 24.01.2017 ETERA
IFHTM/14.DT Haridustehnoloogia oskussõnavara kujundamine praktikakogukonna poolt 24.01.2017 ETERA
IFIOM/14.DT Õpilased õpiku kaasautorina: 3D-printimise digiõpiku arendusuuring 24.01.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/14.DT Kooli digiküpsuse hindamise vahend Digipeegel 08.06.2016 ETERA
IFIOM/14.DT Digipädevuste kujundamine põhikoolis füüsika õpetamise kaudu 08.06.2016 ETERA
IFITM/12.DT Personaalsete nutiseadmete kasutamise kaardistus Eesti koolides 06.06.2016 ETERA
IFIOM/12.DT Informaatika tasemetöö koostamine 9. klassi õpilastele 25.01.2016 ETERA
IFIOM/14.DT Õpistsenaariumide kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus 25.01.2016 ETERA (kaasjuhendaja)

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/12.DT Eksamite Infosüsteemi testide rakendamine LTI-arhitektuuriga õpisüsteemides 04.06.2015 ETERA
IFIOM/10.DT Informaatika õppeaine sisu ja seonduv õppevara Tallinna ja Harjumaa koolides 03.06.2015 ETERA
IFIOM/12.DT Eesti kutsekoolides kasutatava informaatika õppevara kaardistus 03.06.2015 ETERA
IFIOM/13.DT Digivahendite kasutusmustrid esimese kooliastme õpetajatel ja õpilastel Tartu Descartes’i Kooli näitel 03.06.2015 ETERA
IFIOM/13.DT Google Apps pilveteenustel põhineva e-õppekeskkonna juurutamine Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi näitel 03.06.2015 ETERA
IFIOM/13.DT Informaatika õpetamine õpilaste isiklike nutiseadmete baasil: tegevusuuring Kohila Gümnaasiumis 03.06.2015 ETERA
IFHTM/12.DT Haridustehnoloogilise toe võimalused vaegkuuljate õpetamisel kutsekoolis 02.06.2015 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/08.DT Arvutiklassi broneerimise veebirakendus Eesti koolidele 03.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT Õpianalüütika hajutatud õpikeskkondades 30.05.2014 ETERA

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/10.DT Õpitulemuste hindamine veebipõhiste testide abil põhikooli informaatika valikaine kontekstis 03.06.2011  
IFIOM/10.DT Üldpädevuste hindamine digitaalsel jutustusel põhineva portfoolio abil 03.06.2011  
IFITM/08.DT Kaugtöökeskuste füüsilise ja virtuaalse töökeskkonna disain 01.06.2011  
IFITM/09.DT SECI mudelit järgiv teadmusloomekeskkond IT kolledži näitel 01.06.2011   (kaasjuhendaja)
IFIFB/06.DT Internetiturundus sotsiaalmeedia abil koeratoit.ee näitel 27.05.2011  
IFIFB/06.DT Digitaaltelevisioon ja sotsiaalmeedia 27.05.2011  
IFIMM/09.DT Designing a Knowledge Environment for Teachers in the Context of Professional Development Programme DigiTiger 24.01.2011