Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/21.DT Probleemülesannete lahendamist toetavate oskuste arendamine 6. klassi matemaatikatunnis Katrin Poom-Valickis, Madis Lepik 29.01.2024 ETERA
1 kaitstud lõputöö

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/19.DT IKT vahendite kasutamine ja sügav õppimine Hiiumaa koolide 7.-12. klasside matemaatikatundides Kairit Tammets 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Õpetaja võimalused kaasatuse toetamiseks põhikooli matemaatikaõppes õpilaste erivajadusi arvestades Kati Aus, Marina Kurvits 30.05.2023  
MLMOM/20.DT Eesti matemaatikaõpetajate uskumused ja hoiakud seoses õpetamisega Tallinna Ülikooli Innovatsioonilabori koolituse näitel Jüri Kurvits 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Korrutamise ja jagamise intuitiivsed mudelid Madis Lepik 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Esimese kursuse tudengite strateegiad probleemülesannete lahendamisel Jüri Kurvits 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Ajaloolised meetodid täisarvude korrutamiseks Mart Abel 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT 9. klassi matemaatika lähtetaseme testi reliaablus ja valiidsus Mart Laanpere, Annika Volt 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Õpipädevuse toetamine 11. klassi matemaatikatunnis Kati Aus, Kätlin Reinik 30.05.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Diagnostiline test õpilase proportsionaalse mõtlemise taseme mõõtmiseks Jüri Kurvits 30.05.2023 ETERA
9 kaitstud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/17.DT Õpilaste tüüpilised vead matemaatikas Tõnu Tõnso 31.05.2022 ETERA
MLMOM/18.DT Keskkonnahariduse integreerimine matemaatikaõppesse gümnaasiumiastmes Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klassi näitel Kadri Mettis 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT Mõisteliste ja protseduuriliste teadmiste ja oskuste kujunemist toetavad õpitehnikad 6. klassi matemaatikatunnis Jüri Kurvits, Kati Aus 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT Motivatsiooni ja mõtestatud omandamise suurendamine põhikooli trigonomeetria õppimisel Merilyn Meristo, Madis Lepik 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT Raalmõtlemine 11. klassi matemaatikaõppes Jüri Kurvits, Kristin Parve 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT 9. klassi õpilaste tüüpvead algebraliste murdudega Jüri Kurvits 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT Trigonomeetriakursuse kavandamine gümnaasiumis Madis Lepik 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT Matemaatilise mõtlemise paindlikkuse mõõtmine lineaarvõrrandite lahendamisel Madis Lepik 31.05.2022 ETERA
MLMOM/18.DT Protsentide õpetamise näitlikustamine kuuendas klassis Regina Reinup 20.01.2022  
9 kaitstud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetajate distantsõppe kogemus Kairit Tammets 04.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Matific keskkonna mänguliste õppematerjalide sobivuse hindamine kolmandas ja neljandas klassis Jüri Kurvits 04.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Õpetajate uskumuste seos klassiruumis rakendatavate praktikate ning õpilaste uskumustega matemaatikast Viimsi valla põhikoolide näitel Katrin Poom-Valickis 04.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Matemaatikapädevus 6. klassis - profiilide eristamine indiviidile suunatud käsitlusviisi abil Kaja Mädamürk, Piret Soodla 04.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Matemaatikaärevuse mõõtmine 7. ja 9. klassi õpilastel Madis Lepik 04.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT OPIQu 6. klassi geomeetria õppematerjalide kvaliteedi hindamine Tõnu Tõnso 03.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Õpilaste uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest gümnaasiumiastme lõpus Kirsti Rumma 03.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Tallinna Ülikooli matemaatikaõpetaja eriala vilistlasuuring (2010-2020) Madis Lepik 03.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT STEM-õppe elementide integreerimine matemaatikatunnis 4. klassi näitel Jüri Kurvits 03.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Funktsiooni mõistest arusaamine III kooliastme matemaatikas Jüri Kurvits 03.06.2021 ETERA
MLMOM/19.DT Tehisintellekti lõiming põhikooli matemaatikaga Mart Laanpere 03.06.2021 ETERA
11 kaitstud lõputööd

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/16.DT Matemaatika õpetamine II kooliastmes õppijakesksete õpistsenaariumite kaudu kasutades digivahendeid Marina Kurvits 16.06.2020 ETERA
MLMOM/16.DT Matemaatilise teksti mõistmisoskuse arendamine 7. klassis Madis Lepik 16.06.2020 ETERA
MLMOM/17.DT Õpilaste ja õpetajate arvamused kujundava hindamise põhimõttel koostatud matemaatika III kooliastme e-testi tagasisidest Jüri Kurvits 16.06.2020 ETERA
MLMOM/17.DT 11. klassi õpilaste matemaatikateadmiste taseme saavutuse hindamine Jüri Kurvits 16.06.2020 ETERA
MLMOM/18.DT Mõtestatud matemaatikaõppe kujundamine 7. klassi näitel Madis Lepik 16.06.2020 ETERA
5 kaitstud lõputööd

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/10.DT 6. klassi matemaatikaõppe aktiviseerimine Madis Lepik 07.06.2019 ETERA
MLMOM/16.DT Ennastjuhtiva õppija kujundamine 10. klassi matemaatikatunnis Kati Aus 07.06.2019 ETERA
MLMOM/17.DT Uussisserändajad Eesti matemaatikahariduses: probleemid ja lahendusteed Madis Lepik 07.06.2019 ETERA
3 kaitstud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/14.DT Projektõppe võimalusi 5. klassi matemaatikatunnis Jüri Kurvits, Marina Kurvits 07.06.2018 ETERA
MLMOM/15.DT Uurimusliku õppe juurutamisest 7. klassi matemaatikaõppes Madis Lepik 07.06.2018 ETERA
MLMOM/16.DT Õuesõpe põhikooli matemaatika tundides Tiiu Kaljas 07.06.2018 ETERA
MLMOM/16.DT Ruleti kasutamine tõenäosusteooria õpetamisel gümnaasiumis Tõnu Tõnso 07.06.2018 ETERA
MLMOM/16.DT Konstruktsiooniülesanded põhikooli matemaatikaõppes Tiiu Kaljas 07.06.2018 ETERA
MLMOM/16.DT Number Talks metoodika võimalused arvutaju arendamisel 10. klassi matemaatikas Katrin Poom-Valickis, Kati Aus 07.06.2018 ETERA
6 kaitstud lõputööd

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/10.DT Matemaatilise teksti mõistmisoskus ja selle arendamine Madis Lepik 09.06.2017  
MLMOM/12.DT Matemaatilise teksti mõistmine 8. klassi õpilastel Madis Lepik 09.06.2017  
MLMOM/13.DT Matemaatikaga seotud majandusülesanded ühe Eesti bussiettevõtte näitel Tõnu Tõnso 09.06.2017  
MLMOM/15.DT Õppesisu pedagoogiline teadmine: protsentõpetus 6. ja 7. klassis Jüri Kurvits 09.06.2017  
MLMOM/15.DT Pindala mõiste kujundamine II ja III kooliastmes Tiiu Kaljas 09.06.2017  
5 kaitstud lõputööd

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/10.DT Projektide meetod ja rühmatöö põhikooli matemaatikas Kuusalu Keskkooli näitel Tõnu Tõnso 06.06.2016  
MLMOM/10.DT Erinevate metafooride kasutamine täisarvude liitmise ja lahutamise õpetamisel 6. klassis Tiiu Kaljas 06.06.2016  
MLMOM/14.DT Fraktaalgeomeetria algajatele ehk veidrad fraktalid Tõnu Tõnso 06.06.2016  
MLMOM/14.DT Matemaatika kodutööd 8. klassis Madis Lepik 06.06.2016  
4 kaitstud lõputööd

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/10.DT Hariliku murru mõistest arusaamine 7. klassis Jüri Kurvits 04.06.2015  
MLMOM/12.DT Tõestamine koolimatemaatikas Eesti keskkoolilõpetajate arusaamade põhjal Madis Lepik 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Üldpädevuste arendamine põhikooli matemaatikaõppes Tiiu Kaljas 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Õpikute roll põhikooli matemaatikaõppes Madis Lepik 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Protsendi mõistest arusaamine 7. klassis Jüri Kurvits 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Avastusõpe matemaatikas IV kooliastme näitel Madis Lepik 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Väärarusaamad, mis 6. klassi õpilastel seoses ratsionaalarvudega tekivad Jüri Kurvits 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Matemaatilised mängud – juhendmaterjal õpetajatele Tõnu Tõnso 04.06.2015  
MLMOM/10.DT Protsentarvutuse õpetamise metoodika Tiiu Kaljas 23.01.2015  
9 kaitstud lõputööd

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/12.DT Tõestuste visualiseerimine Tõnu Tõnso 11.06.2014  
MLMOM/12.DT Kuuendate klasside õpilaste poolt peastarvutamisel ja pranglimisel rakendatavad strateegiad Madis Lepik 11.06.2014  
MLMOM/12.DT Tõestamine koolimatemaatikas Eesti matemaatikaõpetajate arusaamade põhjal Madis Lepik 11.06.2014  
MLMOM/12.DT Matemaatika õpimotivatsiooni erinevus maa- ja linnakoolides 8.klassi näitel Helin Puksand 11.06.2014  
MLMOM/12.DT Matemaatikaõpetajad Eesti venekeelsetes koolides: pedagoogilised arusaamad ja õpetamispraktika Madis Lepik 11.06.2014  
5 kaitstud lõputööd

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/10.DT Haridusreformid Eestis ja integraalarvutus gümnaasiumi matemaatika õppekavade kaasajastamisel Andi Kivinukk 05.06.2013  
MLMOM/10.DT Koolimatemaatika valikkursuste „Arvuteooria elemendid“ I ja II õppesisu konstrueerimine Ellen Redi, Madis Lepik 05.06.2013  
MLMOM/11.DT Funktsioonide ja kujundite kumerus ning selle käsitlemine Eesti koolimatemaatikas Andi Kivinukk 05.06.2013  
MLMOM/11.DT Mõõtmine II kooliastmes Tiiu Kaljas 05.06.2013  
4 kaitstud lõputööd

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/10.DT Lõiming põhikooli matemaatikaõppes Tiiu Kaljas 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Rahvusvaheline matemaatika ainekava ja selle võrdlus Eesti gümnaasiumimatemaatika ainekavaga Madis Lepik 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Gümnaasiumi valikkursuse Majandusmatemaatika elemendid kava Andi Kivinukk 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Uurimusliku õppe rakendamise võimalused Fibonacci jada kontekstis Maria Zeltser 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Keskkonnateadlikkuse kujundamine gümnaasiumi matemaatikaõppes Madis Lepik 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Funktsiooni tuletise mõistest arusaamine gümnaasiumis ja ülikoolis Jüri Kurvits 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Õpiedutus matemaatikas: õpiraskuste tekkimise põhjused õpetajate ja õpilaste arvamuse põhjal Madis Lepik 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Matemaatikaõpetajate professionaalne identiteet väljendatuna metafoorides Madis Lepik 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Hinnanguline arvutamine Tiiu Kaljas 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Matemaatika töövihik ja selle funktsioonid Tiiu Kaljas 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Probleemülesanded ja nende lahendamine III kooliastme matemaatikas Tiiu Kaljas 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Proportsionaalse mõtlemise areng Jüri Kurvits 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Valikkursuse Planimeetria kavandamine Jüri Kurvits 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Matemaatika ärevusest III kooliastme lõpus Kirsti Rumma 04.06.2012  
14 kaitstud lõputööd

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/10.DT Matemaatikakursuse kordamisest põhikoolis ühe abimaterjali näitel Tõnu Tõnso 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Matemaatikaõppe aktiviseerimine rühmatöö abil Madis Lepik 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Matemaatikaõpik ja tema roll õppeprotsessis 8. klassi näitel Madis Lepik 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Sarnaste kolmnurkade õpetamisest Paul Tammela 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Arv pii matemaatikas ja koolimatemaatikas Andi Kivinukk 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Probleemülesanded ja nende lahendamine II kooliastme matemaatikas Tiiu Kaljas 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Matemaatikaõpik ja selle roll õppeprotsessis 7. klassi näitel Madis Lepik 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Naturaalarvude mahujadadest Ellen Redi 03.06.2011  
8 kaitstud lõputööd