Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD.DT Infoühiskonna tehnoloogiad

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

IFITD/23.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/23.DT Andmeanalüüsi teemade uuendamine kooliinformaatikas kaasaegse andmeteaduse kontekstis Mart Laanpere
IFITD/23.DT Tähenduse tõlgendamine: interaktsioonistiilide mõju füüsiliselt väljendatud andmete mõistmisele David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/23.DT Käitumismuutust suunava kasutajamudeli laiendamine tajuandmetega toetamaks ajastatud kohanduvaid sekkumisi Vladimir Tomberg
IFITD/23.DT Usaldusväärne tehisintellekt: kontseptsioonid, võimalused ja väljakutsed vastutustundlikuks tehisintellektiks Merja Lina M. Bauters
IFITD/23.DT Veebiplatvorm nüüdistantsu hajutatud loomiseks ja levitamiseks Nuno Correia
IFITD/23.DT Raamistik üldharidussüsteemis digitaalsetes õpikeskkondades enesereguleeritud õppimise jälgimiseks ja toetamiseks Danial Hooshyar, Eve Kikas
6 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/22.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/22.DT Usalduse hindamine reaalajas Sonia Claudia da Costa Sousa, David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/22.DT Tehnoloogia usaldusväärsust mõjutavad üldkultuurilised tegurid Sonia Claudia da Costa Sousa, David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/22.DT Interaktiivne digitaalne õppevara paindlike õpiradade toetuseks koolimatemaatikas Mart Laanpere
IFITD/22.DT Digiõppe ökosüsteem õpilaste kõrgema järgu mõtlemisoskuste arendamiseks ja hindamiseks loodusteaduste õppimisel Kairit Tammets
IFITD/22.DT Sotsiaalsed vihjed arvutiga vahendatud kommunikatsioonis Mati Mõttus, Merja Lina M. Bauters
5 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/21.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/21.DT Mittedeterministlike tehnoloogiate seletatavuse ja usaldusväärsuse koosmõju uurimine Sonia Claudia da Costa Sousa, David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/21.DT Raalmõtlemine matemaatikas Mart Laanpere
IFITD/21.DT Küberjulgeoleku õppemängu kavandamine ekspertide ja algajate koolitamiseks siseringirünnakute tuvastamiseks Martin Sillaots
IFITD/21.DT Mitme huvirühmaga partnerlusraamistiku väljatöötamine ja hindamine haridusuuenduse suurendamiseks Kairit Tammets, Terje Väljataga
IFITD/21.DT Avastades mängupõhist õpet Eesti klassiruumides – mustrid, mured ning toetusmehhanismid sisukaks mängukasutamiseks Timo Tobias Ley
IFITD/21.DT Korruptsiooni läbipaistvuse saavutamine teenuste haldamise protsessides plokiahela tehnoloogial põhineva e-osalusega Alexander Horst Norta, Peeter Normak
IFITD/21.DT Eneseteadliku agendipõhise nutika lepingukeele disainimine Alexander Horst Norta, Peeter Normak
IFITD/21.DT Töötleva tööstuse sektori digitaalne ümberkujundamine Merja Lina M. Bauters
IFITD/21.DT Sotsiaalvõrgustike mõju Eesti audiovisuaalsele kunstile Merja Lina M. Bauters, David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/21.DT Uued lähenemisviisid digitaalse transformatsiooni kaasprojekteerimisele Eesti arenenud tootmissektoris Merja Lina M. Bauters
10 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/20.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/20.DT Häälte paigutamine inimese ja arvuti interaktsioonides David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/20.DT Dünaamilise kasutaja modelleerimine kasutades neuropsühholoogilisi andmeid David Jose Ribeiro Lamas
IFITD/20.DT Ajakohaste adaptiivsete interventsioonide disain meditsiiniliste ravimimeetodite järgimise parendamiseks Vladimir Tomberg
IFITD/20.DT Biotagasisidestatult juhitud suhtlus inimtaoliste tehisagentidega Pia Tikka, David Jose Ribeiro Lamas, Gholamreza Anbarjafari
IFITD/20.DT Õpimängu raamistiku arendamine kriitilise mõtlemise oskuse parandamiseks töökohal Merja Lina M. Bauters, Danial Hooshyar
IFITD/20.DT Algoritmiline kunstikuraator: teadmusgraafi protsesside kujundamine narratiivide valikuks Maximilian Günther Schich
IFITD/20.DT Interdistsiplinaarse projektõppe tulemuste hindamine ontoloogiate ja õpianalüütika abil Priit Reiska, Mart Laanpere
7 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/19.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/19.DT Referentsraamistik kooliinformaatika nutikale õpitaristule Mart Laanpere
IFITD/19.DT Õpianalüütika mõju, tulemuslikkuse, tõhususe ja küpsuse hindamine kõrghariduse näitel Maria Jesus Rodriguez Triana, Irene-Angelica Chounta
IFITD/19.DT Infokultuuri mõju digipöördele Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonides Sirje Virkus
IFITD/19.DT Töökohal õppimine tehnoloogia abil digipöörde soodustamiseks Timo Tobias Ley, Kairit Tammets
4 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/18.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/18.DT Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks Pille Eslon
IFITD/18.DT Tehnoloogia platvorm interaktsiooni toetamiseks muuseumites digitaalse kultuuripärandiga ühise tähendusloome kaudu Kai Pata
IFITD/18.DT Kehakesksed hajutatud kasutajaliidesed: kehakesksete haptiliste kuvade teadlik ja teadvuseta tajumine David Jose Ribeiro Lamas, Ilja Šmorgun, Paul Christian Seitlinger
IFITD/18.DT Mobiilireklaamide ajastuse, kestuse ja sageduse mõju efektiivsusele David Jose Ribeiro Lamas, Mati Mõttus
IFITD/18.DT Tagasiside ja otsuste tegemine mitmemodaalse õpianalüütika abil Adolfo Ruiz Calleja, Maria Jesus Rodriguez Triana, Luis Pablo Prieto Santos
IFITD/18.DT Mänguarendusmustrite tuvastamine mobiilimängude näitel Martin Sillaots
IFITD/18.DT Õpianalüütika muutunud õpikäsituse mõistmisel kasutades digitaalset õppevara Kairit Tammets
7 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/17.DT Digitaalne kultuuripärand: säilituspoliitika Aile Möldre, Ingrid Pappel
IFITD/17.DT Terviseinfokäitumise mustrid veebikeskkonnas Sirje Virkus
2 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/16.DT Targa koolimaja andmekogumise ja -analüütika lahenduse referentsarhitektuur Mart Laanpere
IFITD/16.DT Tööstus 4.0 töötajate õpimudel Eesti elektroonikatööstuse näitel Peeter Normak, Timo Tobias Ley
2 registreeritud lõputöö teemat

IFITD/15.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/15.DT Online teraapia efektiivsus nõrga ja tugeva depressiooni või ärevushäirete puhul David Jose Ribeiro Lamas
1 registreeritud lõputöö teema

IFITD/13.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITD/13.DT Tegevuskonteksti semiootika inimese ja arvuti vahelises interaktsioonis: muuseumikogemuse digitaalne avardamine David Jose Ribeiro Lamas
1 registreeritud lõputöö teema