Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
AIAJB.HT Ajalugu bakalaureuseõpe
KAKLI.HR Klassiõpetaja magistriõpe
KUIKB.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö bakalaureuseõpe
MLLB.LT Integreeritud loodusteadused bakalaureuseõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
AIE7328.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6
AIG7231.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6
AIG7233.HT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6
AIG7234.HT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6
AKJ6292.YK Ühiskond ja õigus 6
AKJ7177.YK E-valitsuse õiguslikud alused 6
BFI7025.FK Mängutööstus 4
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4
BFI7029.FK Liikuva graafika kujundus 4
BFR7001.FK Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 3
DTI6002.DT Ettevõtteseminar 2
DTI7003.DT Magistritöö 30
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6
DTI8005.DT Doktoritöö 180
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6
EKE8008.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 4
FKI7004.FK Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul 6
FKI7005.FK Audiovisuaalsed väljendusvahendid õppetöös 6
GRT8509.HT Terminoloogiaseminar 2
HIK6086.HT Sissejuhatus digihumanitaariasse 6
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6
IFI6014.DT Operatsioonisüsteemid 3
IFI6063.DT Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid 4
IFI6072.DT Arvutiriistvara 3
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3
IFI6103.DT Vabavara paketid ja praktikad 4
IFI6203.DT Robootika 4
IFI6216.DT Bakalaureusetöö 12
IFI7017.DT Informaatika pedagoogiline praktika 3
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3
IFI7089.DT Magistritöö 24
IFI7201.DT Digiajastu kirjaoskus 4
IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 6
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4
IFI7343.DT Ümbritsev arvutustehnika 4
IFI7357.DT Laiendatud reaalsuse töötuba 4
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6
IFI7501.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6
IFI8108.DT Eriala individuaalaine 6
INT6001.DT Infootsing: allikad ja meetodid 4
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6
INT6068.DT Bakalaureusetöö 12
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6
INT7086.DT Dokumendihalduse ja arhiivinduse arengulugu 4
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4
INT7106.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse üldprintsiibid 4
INT7131.DT Arhiivihaldus 4
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3
KAM7039.HR Õppimine ja keskkond 6
KAN7056.HR Koolitus- ja arendusprotsesside juhtimine ja koolitusettevõtlus 6
KAN7067.HR Arendusprotsesside eestvedamine 4
KAN7070.HR Koostöö ja koosloome digikeskkondades 6
KAN7071.HR Arendus- ja koolitusprotsesside juhtimine 6
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6
KAT7046.HR Õpiraskustega õpilase toetamine 6
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6
KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6
KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel 6
KAT7050.HR Hariduslike erivajadustega õppija 6
KAT7052.HR Arengu ja õppimise toetamine 6
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6
KAT7054.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3
KUM7138.FK Hääl õpetaja töös 6
KUT7223.LT Põhipraktika I 6
KUT7228.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika I 3
KUT7229.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika II 3
KUT7247.LT Plastmaterjalid ja CNC tehnoloogiad 4
KUT7248.LT Puitmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4
KUT7249.LT Metallmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4
KUT7250.LT Elektroonika ja robootika alused 3
KUT7251.LT Joonestamise alused 3
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6
LCE6424.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6425.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6426.HT Erialane inglise keel III 6
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6
LTI6003.LT Välispraktika 9
MLM6000.DT Bakalaureusetöö 12
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6
MLM7133.DT Matemaatika didaktika koolipraktikas 3
MLM8004.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 6
MLM8021.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8026.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar II 6
MLM8032.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 6
MLM8201.DT Dünaamilised süsteemid ja numbriline modelleerimine 6
MLM8224.DT Matemaatika erialaseminar I 3
MLM8225.DT Matemaatika erialaseminar II 3
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5
PSO7037.LT Läbirääkimised 4
PSO7068.LT Mõjustamispsühholoogia 4
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4
PSP7099.LT Kognitiivne empaatia suhetes 6
RAS7741.YK Andmeanalüütika R-keeles 4
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6
RIJ7028.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus 6
RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4
RIP7513.YK Turvalisus, privaatsus ja usaldus 4
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6
RIP7525.YK Demokraatia väljakutsed 6
RIT6101.YK Riik, poliitika ja valitsemine 6
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6
RIT7504.YK Magistriseminar 6
STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine 6
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6
YDP7003.YM Uurimismeetodite alused haridusteadustes 3
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6